Vedecká činnosť Spolku Slovákov v Poľsku

Spolok Slovákov v Poľsku (SSP) sa vo svojej vedeckej činnosti zameriava najmä na výskum a propagáciu histórie i kultúry Slovákov v Poľsku, Slovenska i s nimi súvisiace spoločensko-vedné fenomény. Medzi hlavné ciele patrí realizácia rôznych výskumných, kultúrnych a popularizačných aktivít, ktoré súvisia so spomínanou oblasťou, so zámerom podpory i rozvoja slovenského národného povedomia slovenskej menšiny v Poľsku, ako aj sprístupňovania dosiahnutých výsledkov a vedeckých poznatkov širšej verejnosti.

O NAŠICH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOCH

Prof. zw. dr hab. Józef Ciągwa

Predseda

Ústredného výboru Spolku Slovákov v Poľsku

právnik, historik a publicista

Vysokoškolské štúdium absolvoval na právnickej fakulte Jagelovskej univerzity v Krakove. Študijne pôsobil aj v Nemecku, vo Veľkej Británii a na Slovensku. V roku 1994 sa stal jediným vysokoškolským profesorom slovenskej národnosti v Poľsku. V roku 2009 mu prezident Slovenskej republiky udelil štátne vyznamenanie Rád Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy o Slovenskú republiku a v roku 2014 prezident Poľskej republiky Zlatý kríž Rádu Polonia Restituta za významné zásluhy v oblasti činnosti v prospech národnostných a etnických menšín a za významné úspechy vo vedeckej práci. Od roku 1996 je predsedom Spolku Slovákov v Poľsku. V súčasnosti pôsobí na Katedre histórie práva Fakulty práva a administrácie Sliezskej univerzity v Katoviciach. Venuje sa predovšetkým otázkam politického systému autonómneho sliezskeho vojvodstva v medzivojnovom období, ako aj historicko-právnym otázkam severného Spiša a slovenského obyvateľstva na poľskom území. Je autorom monografií: Wpływ centralnych organów Drugiej Rzeczypospolitej na ustawodarstwo śląskie w latach 1922 – 1939 (1979), Autonomia Śląska 1922 – 1939 (1988), Immunitet parlamentarny postów Sejmu Śląskiego w latach 1922 – 1939 (1992), Dzieje i wspólczesność Jurgowa 1546 – 1996 (1996), Interpelacje poselskie w Sejmie Śląskim 1922 – 1939. Regulacja prawa i praktyka. (2016) a viac ako stovky odborných štúdií. Vedecké výstupy zo svojich výskumov i bohatú publikačnú činnosť prezentuje v Poľsku, na Slovensku i na medzinárodných fórach.

PhDr. Ľudomír Molitoris, PhD.

Generálny tajomník 

Ústredného výboru Spolku Slovákov v Poľsku

historik a publicista

Absolvent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti vykonáva funkciu generálneho tajomníka Spolku Slovákov v Poľsku. Je členom Spoločnej komisie vlády a národnostných a etnických menšín v Poľsku, Generálnej rady Svetového združenia Slovákov žijúcich v zahraničí, Rady pre zahraničných Slovákov pri Matici Slovenskej a Spišského dejepisného spolku. Venuje sa problematike histórie i súčasnosti slovenskej menšiny v Poľsku a regionálnym dejinám severného Spiša a hornej Oravy. Je autorom monografie Dejiny Slovákov v Poľsku do roku 1961 (2017), spoluautorom monografie Tajné dejiny hornej Oravy (2012), pričom na Slovensku, v Poľsku i v zahraničí publikoval niekoľko desiatok štúdií a polemických článkov s vyššie uvedenou problematikou.

PhDr. Milica Majeriková-Molitoris, PhD.

Šéfredaktorka

vedeckej ročenky Almanach Slováci v Poľsku,
historička, novinárka a publicistka

Absolvovala štúdium dejepisu a občianskej náuky na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. Dizertačnú prácu obhájila na Katedre histórie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V Spolku Slovákov v Poľsku pôsobí od roku 2011. Je šéfredaktorkou vedeckej ročenky Almanach Slováci v Poľsku, redaktorkou krajanského časopisu Spolku Slovákov v Poľsku Život, členkou redakčnej rady historickej ročenky Z minulosti Spiša a členkou výboru Spišského dejepisného spolku v Levoči. Venuje sa problematike slovensko-poľských, respektíve česko-slovensko-poľských vzťahov najmä po roku 1918, regionálnym dejinám severného Spiša a hornej Oravy i problematike slovenskej menšiny v Poľsku. Je autorkou monografie Vojna o Spiš. Spiš v politike Poľska v medzivojnovom období v kontexte česko-slovensko-poľských vzťahov (2007) a Vojna po vojne. Severný Spiš a horná Orava v rokoch 1945 – 1947 (2013) i spoluautorkou regionálnych monografií Tvarožná (2008), Spišská Stará Ves (2008), Malá Franková (2011),  Spišské Hanušovce (2013), Krempachy (2015) a publikácií Doživotná umiestnenka (2010), Tajné dejiny hornej Oravy (2012), Turistický sprievodca po Zamagurí (2014) a Putovanie krajinou na brehoch Dunajca (2018). Na Slovensku i v zahraničí publikovala desiatky historických štúdií a populárno-vedeckých článkov s vyššie uvedenou problematikou.

Mgr. Agata Jędrzejczyk

šéfredaktorka krajanského časopisu Život, novinárka a publicistka

Členka Predsedníctva Ústredného výboru
Spolku Slovákov v Poľsku

Absolvovala štúdium slovenského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Je šéfredaktorkou krajanského časopisu Život, členkou predsedníctva Ústredného výboru Spolku Slovákov v Poľsku, členkou Spolku sv. Vojtecha a Miestneho odboru Matice slovenskej v Novej Belej. Je taktiež súdnou tlmočníčkou a prekladateľkou slovenského jazyka a viacerých cezhraničných projektov i publikácií vydaných v rámci slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce. Venuje sa popularizácii kultúrneho dedičstva slovenskej národnostnej menšiny žijúcej v Poľsku. Je autorkou dvojjazyčnej publikácie Folklórny súbor Spiš 65 rokov činnosti (2013), ktorá podáva informácie o vzniku, činnosti, miestnom kroji a vedúcich súboru Spiš pôsobiaceho pri Miestnej skupine Spolku Slovákov v Poľsku v Novej Belej.

Mgr. Dominik Surma

Podpredseda Ústredného výboru

Spolku Slovákov v Poľsku

pedagóg, novinár a publicista

Absolvoval štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1979 a 1980 pôsobil ako inštruktor Ústredného výboru Kultúrnej spoločnosti Čechov a Slovákov v Poľsku a následne do roku 1988 ako redaktor krajanského časopisu Život vo Varšave. V rokoch 1988 – 1990 pracoval vo funkcii staršieho inštruktora a vedúceho oddelenia kultúry Kultúrno-sociálnej spoločnosti Čechov a Slovákov v Poľsku. V roku 1990 nastúpil ako učiteľ v Základnej škole so slovenským vyučovacím jazykom v Novej Belej a v súčasnosti vyučuje slovenský jazyk a telesnú výchovu na základnej škole v Novej Belej a gymnáziu v Krempachoch. Aktívne sa podieľa na udržiavaní a kreovaní slovenského národného povedomia v Poľsku, pričom plní funkciu podpredsedu Spolku Slovákov v Poľsku. Je autorom štandardov vyučovania slovenského jazyka v Poľsku, ako aj viacerých článkov zo života Slovákov na k Poľsku pripojených územiach Spiša a Oravy. Za svoju dlhoročnú činnosť v prospech krajanskej komunity bol ocenený Pamätnou medailou predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Mgr. Anna Krištofeková

Členka Predsedníctva Ústredného výboru

Spolku Slovákov v Poľsku

novinárka, pedagogička a publicistka

Absolvovala štúdium slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala ako redaktorka krajanského časopisu Život vo Varšave a následne ako učiteľka slovenského jazyka v Novej Belej. Je autorkou viacerých učebníc a cvičebníc pre vyučovanie slovenského jazyka v Poľsku. V súčasnosti pôsobí ako členka Predsedníctva Ústredného výboru Spolku Slovákov v Poľsku.

Jozef Majerčak

Podpredseda Ústredného výboru

Spolku Slovákov v Poľsku

etnograf a vedúci Folklórneho súboru Spiš
v Novej Belej

Pochádza zo zamagurskej obce Nová Belá, kde v minulosti pôsobil ako richtár. V súčasnosti zastáva funkciu podpredsedu Spolku Slovákov v Poľsku a riaditeľa miestneho Centra slovenskej kultúry. Venuje sa ľudovej kultúre regiónu, pričom je autorom publikácie Strój spiski w Nowej Białej (2013), ako aj spoluautorom niekoľkých publikácií venujúcich sa spomínanej problematike. Od roku 1983 je umeleckým vedúcim folklórneho súboru Spiš v Novej Belej, kde dlhé roky pôsobil tiež ako tanečník i hudobník. V roku 1984 spolu so sestrou Annou Majerčakovou založili detský folklórny súbor Malí Beľania, kde sa majú možnosť realizovať deti a mládež. Oba tieto súbory zachovávajú miestne zvyky a tradície. V roku 2014 bol ocenený prezidentom Poľskej republiky Strieborným krížom Rádu Polonia Restituta za zásluhy za činnosť v prospech lokálnej spoločnosti a za šírenie i propagáciu folklóru.

Michał Król

Muzyk a pedagóg

Jest absolwentem Konserwatorium w Żylinie na kierunku Muzyka kościelna. Podczas studia był aktywnym działaczem słowackiego życia muzycznego jako członek Chóru Słowackich Nauczycieli oraz Żylińskiego Chóru Mieszanego. Obecnie kontynuuje studium na Uniwersytecie Katolickim w Rużomberoku, kierunek Nauczanie sztuki muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem gry na pianinie oraz członkiem Orkiestry Dętej w Kacwinie. Interesuje się historią północnego Spiszu oraz życiem duchowym miejscowej ludności w związku z muzyką i śpiewem. Jest autorem artykułów naukowych Nábožné spevy, modlitby, organy a organisti v Kacvíne (2017), Mariánske spevy v živej ľudovej tradícii v obci Kacvín (2020) oraz kilka artykułów w czasopiśmie słowackiej mniejszości w Polsce Život.


ODBORNÁ LITERATÚRA

Okrem spomínaného zborníka vydáva SSP v rámci vedeckej činnosti aj ďalšie odborné publikácie, ktoré sa venujú slovenskej menšine v Poľsku, územiam Spiša a Oravy, či širšiemu kontextu slovensko-poľských vzťahov, slovenských dejín a kultúry. Zo širokej škály titulov uvádzame:

CIĄGWA, Józef: Dzieje i współczesność Jurgowa. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 1996, 80 s. ISBN 83-902502-7-6.
HOMZA, Martin – SROKA, Stanisław: Štúdie z dejín stredovekého Spiša. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 1998, 152 s. ISBN 83-907855-7-9.
KWIEK, Julian: Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie w latach 1945-1957. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2002, 146 s. ISBN 83-87842-97-4.
CIĄGWA, Józef – SZPERNOGA, Jan: Słowacy w Powstaniu Warszawskim. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku,2004, 78 s. ISBN 83-89707-33-0.
MAJERIKOVÁ, Milica: Vojna o Spiš. Spiš v politike Poľska v medzivojnovom období v kontexte česko-slovensko-poľských vzťahov. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2007, 141 s. ISBN 978-83-7490-95-9.
Krajanský spevník. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2007, 300 s. ISBN 978-83-7490-089-8.
ŁATKA, Jerzy: Bohater na nasze czasy? Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2008, 128 s. ISBN 978-83-7490-094-2.
LYTIŃSKI, Adam et al.: Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy Środkowej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Ciągwie w siedemdziesięciolecie urodzin. 2009, 869 s. ISBN 978-83-7490-261-8.
MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica (ed.): Nepokojná hranica. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Slovensko-poľské vzťahy v rokoch 1937 – 1947“ uskutočnenej 3. októbra 2009 v Spišskej Belej. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2010, 256 s. ISBN 978-83-7490-346-2.
MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica – MOLITORIS, Ľudomír – SMONDEK, Marián: Tajné dejiny hornej Oravy / Tajne dzieje górnej Orawy. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2012, 151 s. ISBN 978-83-7490-492-6.
MATULA, Pavol: Rozdelené Kysuce. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2012, 112 s. ISBN 978-83-7490-534-3.
MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: Vojna po Vojne. Severný Spiš a horná Orava v rokoch 1945 – 1947. Krakov – Banská Bystrica : Spolok Slovákov v Poľsku – Univerzita Mateja Bela, 2013, 212 s. ISBN 978-83-7490-719-4.
LABANC, Peter: Vývoj šľachty na Spiši do začiatku 14. storočia. Trnava – Krakov: Trnavská univerzita – Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, 156 s.
ŁATKA, Jerzy: Zrozumieć Dursztyn. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, 104 s. ISBN 978-83-7490-584-8.
MAJERCZAK, Józef: Strój spiski w Nowej Białej. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, 24 s. ISBN 978-83-7490-593-0.
Slovo ľudu hornej Oravy a Spiša rodákom v Československu a svetovej verejnosti. Reprint. Bratislava : Komitét utečencov zo Spiša a Oravy, 1947, 88 s.
MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: Turistický sprievodca po Zamagurí. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2014, 400 s. ISBN 978-83-7490-752-1.
MIČKO, Peter: Hospodárska politika Slovenského štátu. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2014, 316 s. ISBN 978-83-7490-811-5.
BENŽA, Mojmír: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Poľsku. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015, 76 s. ISBN 978-83-7490-855-9.
ŠIMONČIČ, Jozef – KARABOVÁ, Katarína: Kanonické vizitácie Dunajeckého dekanátu v Spišskom biskupstve z roku 1832. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015, 848 s. ISBN 978-83-7490-842-9
MOLITORIS, Ľudomír: Dejiny Slovákov v Poľsku do roku 1961. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2017, 294 s. ISBN 978-83-8111-033-4.
ŽIFČÁK, František (ed.): Z dejín zdravotníctva na Spiši. Levoča – Krakov : Spišský dejepisný spolok – Spolok Slovákov v Poľsku, 2017, 166 s. ISBN 978-83-8111-029-7.
LESŇÁK, Tomáš: Páter Štefan Serafín Bosák. Ľudový misionár z Podvlku. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2018, 38 s. ISBN 978-83-8111-070-9.
LESŇÁK, Tomáš: Ojciec Štefan Serafín Bosák. Ludowy misjonarz z Podwilka. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2018, 38 s. ISBN 978-83-8111-075-4.
MAREK, Miloš: Slovník stredovej a novovekej latinčiny na Slovensku. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2018, 1248 s. ISBN 978-83-7490-987-7.
INŠTITORISOVÁ, Dagmar: Labirynty Karola Horáka – twórcy teatralnego i literata. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2018, 144 s. ISBN 978-80-570-0275-8.
JENDŽEJČÍKOVÁ, Agáta – MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica (eds.): Mediálne dimenzie slovenského života v zahraničí/Medialne aspekty słowackiego życia za granicą. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2018, 254 s. ISBN 978-83-8111-103-4.
MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica (ed.): 20 rokov Galérie slovenského umenia v Krakove/20 lat Galerii sztuki słowackiej w Krakowie. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2019, 72 s. ISBN 978-83-8111-143-0.
MILČÁKOVÁ, Renáta: Abeceda. Písmenká a obrázky. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2019, 48 s. ISBN 978-83-8111-133-1

MILČÁKOVÁ, Renáta: Abeceda. Maľovanka. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2019, 48 s. ISBN 978-83-8111-134-8.

Pripravujeme:
Fridman v toku dejín (publikácia vydaná pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky)
Kacvín v toku dejín (publikácia vydaná pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky)
Nedeca v toku dejín (publikácia vydaná pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky)

Učebnice slovenského jazyka
Členovia SSP sú autormi učebníc a cvičebníc slovenského jazyka:
GŁODASIK, Maria: Aká si mi krásna. Podręcznik języka słowackiego. Warszawa : Wydawnictwo szkolne i Pedagogiczne, 1995.
GŁODASIK, Maria: Nad Tatrou sa blýska. Podręcznik języka słowackiego. Warszawa : Wydawnictwo szkolne i Pedagogiczne, 1997, 206 s.
GŁODASIK, Maria: Slniečko. Zeszyt ćwiczeń z języka słowackiego dla klasy III. Warszawa : Wydawnictwo szkolne i Pedagogiczne, 1998.
GŁODASIK, Maria: Vretienko. Zeszyt ćwiczeń z języka słowackiego dla klasy III. Warszawa : Wydawnictwo szkolne i Pedagogiczne, 1999.
SURMA, Maria: Zlatá brána. Zeszyt ćwiczeń z języka słowackiego dla klasy 0. Warszawa : Wydawnictwo szkolne i Pedagogiczne, 1999.
KRZYSZTOFEK, Anna: Prvosienka. Zeszyt ćwiczeń z języka słowackiego dla klasy I. Warszawa : Wydawnictwo szkolne i Pedagogiczne, 1999.
KRZYSZTOFEK, Anna: Kľúčik. Zeszyt ćwiczeń z języka słowackiego dla klasy II. Warszawa : Wydawnictwo szkolne i Pedagogiczne, 1999.
KRZYSZTOFEK, Anna: Venček. Wybór tekstów ze słowackiej poezji i prozy dla klas I-III. Warszawa : Wydawnictwo szkolne i Pedagogiczne, 2003.
KRZYSZTOFEK, Anna: Od Tatier k Dunaju. Wybór tekstów ze słowackiej poezji i prozy dla klas IV-VI. Warszawa : Wydawnictwo szkolne i Pedagogiczne, 2004.
CHAŁUPKA, Zofia: Devín. Podręcznik języka słowackiego dla kl. 1. gimnazjum. Warszawa : Wydawnictwo szkolne i Pedagogiczne, 2005.
CHAŁUPKA, Zofia: Devín. Zeszyt ćwiczeń z języka słowackiego dla kl. 1. gimnazjum. Warszawa : Wydawnictwo szkolne i Pedagogiczne, 2005.
KRZYSZTOFEK, Anna: Krajina pod Tatrami. Podręcznik języka słowackiego dla kl. 2. gimnazjum. Warszawa : Wydawnictwo szkolne i Pedagogiczne, 2006.
KRZYSZTOFEK, Anna: Krajina pod Tatrami. Zeszyt ćwiczeń z języka słowackiego dla kl. 2. gimnazjum. Warszawa : Wydawnictwo szkolne i Pedagogiczne, 2006.
GŁODASIK, Maria: Domovina moja. Podręcznik języka słowackiego dla kl. 3. gimnazjum. Warszawa : Wydawnictwo szkolne i Pedagogiczne, 2007.
GŁODASIK, Maria: Domovina moja. Zeszyt ćwiczeń z języka słowackiego dla kl. 3. gimnazjum. Warszawa : Wydawnictwo szkolne i Pedagogiczne, 2007.

Preklady slovenskej literatúry
Vo vydavateľstve SSP vydávame preklady slovenskej literatúry:
KOVALČÍK, Vlastimil: Klucz światła. Wybór poezji. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 1998, 148 s. ISBN 83-907855-0-1.
VILIKOVSKÝ, Pavel: Wieczne zielony. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2004, 124 s. ISBN 83-89707-49-7.
LEIKERT, Jozef: Rosa na duszy. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2005, 208 s. ISBN 83-89707-36-5.
BALCO, Július: Wróbli król. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2007, 76 s. ISBN 978-83-7490-058-4
ULIČIANSKY, JÁN: Czarodziejski chłopiec. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2018, 88 s. ISBN 978-83-7490-818-4


Almanach Slováci v Poľsku

Výstupy vedeckého výskumu sú prezentované v recenzovanom zborníku Spolku Slovákov v Poľsku, ktorý vydáva od roku 1993 pod názvom Almanach Slováci v Poľsku. Zborník obsahuje odborné štúdie z oblasti histórie, etnografie, školstva, ľudovej kultúry, mediálneho prostredia i iných oblastí, ktoré súvisia so životom slovenskej menšiny v Poľsku. Je veľmi pozitívne prijímaný jednak krajanským prostredím, ale aj odbornou verejnosťou, o čom svedčia recenzie a citácie v odborných publikáciách. Od roku 1993 vyšli tieto zborníky:

Almanach Slováci v Poľsku/Słowacy w Polsce I. Ľ. Molitoris (ed.) Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 1993, 149 s. ISSN 1233-0205.

Almanach Slováci v Poľsku/Słowacy w Polsce II. Ľ. Molitoris (ed.) Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 1994. ISSN 1233-0205.

Almanach Slováci v Poľsku/Słowacy w Polsce III. G. Grácová – M. Hurtajová (eds.) Krakov – Bratislava : Spolok Slovákov v Poľsku – Krajanské múzeum Matice slovenskej, 1995, 116 s. ISSN 1233-0205.

Almanach Slováci v Poľsku/Słowacy w Polsce IV. Molitoris (ed.) Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 1997. ISSN 1233-0205.

Almanach Slováci v Poľsku/Słowacy w Polsce V. Molitoris (ed.) Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 1998. ISSN 1233-0205.

Almanach Slováci v Poľsku/Słowacy w Polsce VI (40 rokov Života). Ľ. Molitoris (ed.) Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 1999, 178 s. ISSN 1233-0205.

Almanach Slováci v Poľsku/Słowacy w Polsce VII (Profesor ThDr. Alojz Miškovič). Ľ. Molitoris (ed.) Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2000, 191 s. ISSN 1233-0205.

Almanach Slováci v Poľsku/Słowacy w Polsce VIII. Ľ. Molitoris (ed.) Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2001, 344 s. ISSN 1233-0205.

Almanach Slováci v Poľsku/Słowacy w Polsce IX. Ľ. Molitoris – J. Bryja – P. Kollárik (eds.) Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2002, 148 s. ISSN 1233-0205.

Almanach Slováci v Poľsku/Słowacy w Polsce X (Dejiny severného Spiša a Fridmana perom Jána Brinčku). Ľ. Molitoris – J. Špenoga – P. Kollárik (eds.) Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2003, 129 s. ISSN 1233-0205.

Almanach Slováci v Poľsku/Słowacy w Polsce XI. Ľ. Molitoris (ed.) Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2007, 241 s. ISSN 1233-0205.

Almanach Slováci v Poľsku/Słowacy w Polsce XII (Matej Andráš a jeho diplomacia srdca). M. Majeriková-Molitoris (ed.) Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2011, 388 s. ISSN 1233-0205.

Almanach Slováci v Poľsku/Słowacy w Polsce XIII. M. Majeriková-Molitoris (ed.) Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2012, 286 s. ISSN 1233-0205.

Almanach Slováci v Poľsku/Słowacy w Polsce XIV. M. Majeriková-Molitoris (ed.) Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, 276 s. ISSN 1233-0205.

Almanach Slováci v Poľsku/Słowacy w Polsce XV. M. Majeriková-Molitoris (ed.) Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2014, 286 s. ISSN 1233-0205.

Almanach Slováci v Poľsku/Słowacy w Polsce XVI (Podvlk v toku dejín). M. Majeriková-Molitoris (ed.) Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015, 376 s. ISSN 1233-0205.

Almanach Slováci v Poľsku/Słowacy w Polsce XVII. M. Majeriková-Molitoris (ed.) Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2016, 318 s. ISSN 1233-0205.

Almanach Slováci v Poľsku/Słowacy w Polsce XVIII (Jubilejník venovaný PhDr. Ľudomírovi Molitorisovi, PhD. pri príležitosti šesťdesiatych narodenín). M. Majeriková-Molitoris (ed.) Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2017, 525 s. ISSN 1233-0205.

Almanach Slováci v Poľsku/Słowacy w Polsce XIX. M. Majeriková-Molitoris (ed.) Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2018, 300 s. ISSN 1233-0205.

Almanach Slováci v Poľsku XX (Jubilejník venovaný prof. zw. dr hab. Jozefovi Čongvovi pri príležitosti osemdesiatych narodenín). M. Majeriková-Molitoris (ed.) Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2019, 472 s. ISSN 1233-0205.

Pripravujeme: Almanach Slováci v Poľsku XXI (700. rokov zamagurských obcí)


VEDECKÉ KONFERENCIE

Ďalšou oblasťou vedeckej činnosti SSP je organizovanie vedeckých konferencií v gescii Spolku, prípadne v spolupráci s inými inštitúciami, ktoré jednak umožňujú prezentáciu a popularizáciu výsledkov výskumu širšej verejnosti, ako aj vzájomnú diskusiu odborníkov. SSP bolo organizátorom, respektíve spoluorganizátorom týchto vedeckých konferencií:

Slováci v Poľsku – medzinárodná konferencia uskutočnená v spolupráci s Krajanským múzeom Matice slovenskej, 14. júna 1994 v Bratislave

Slovensko-poľské vzťahy v rokoch 1937-1947 – medzinárodná konferencia uskutočnená v spolupráci so Spišským dejepisným spolkom v Levoči a Ústavom pamäti národa v Bratislave, 3. októbra 2009 v Spišskej Belej

Slovensko-poľské vzťahy v rokoch 1918-1925 – medzinárodná konferencia uskutočnená v spolupráci so Spišským dejepisným spolkom v Levoči, 20. júna 2015 v Červenom Kláštore – Smerdžonke

Podvlk v toku dejín – medzinárodná konferencia uskutočnená pod záštitou generálneho konzula SR v Krakove a v spolupráci s Oravským múzeom P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 4. júla 2015 v Slovenskom dome v Podvlku

Mediálne dimenzie slovenského života v zahraničí – medzinárodná konferencia uskutočnená 20. októbra 2018 v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej

Pripravujeme:

700 rokov zamagurských obcí – medzinárodná konferencia pripravovaná v spolupráci so Spišským dejepisným spolkom v Levoči, september 2020 v Slovenskom dome v Kacvíne

POPULARIZAČNÁ ČINNOSŤ

Spolok Slovákov v Poľsku sa usiluje popularizovať výsledky svojho vedeckého výskumu taktiež vytváraním pamäťových stôp o živote Slovákov v Poľsku. Medzi takéto aktivity patrí napríklad:

Spišská izba v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej

Regionálna izba s ukážkami typických odevov a náradí, ktoré používali Slováci na severnom Spiši v minulosti.

Pamätná tabuľa pátrovi Štefanovi Serafínovi Bosákovi z Podvlku

Tabuľa bola odhalená 4. júla 2015 na budove Slovenského dome v Podvlku.

Pamätná tabuľa rektorovi VŠMU Jánovi Strelcovi z Kacvína

Tabuľa bola odhalená 9. júla 2016 na budove Slovenského dome v Kacvíne.

Pripravujeme:

· Obnovenie zničeného pomníka obetiam poľskej spišsko-oravskej légie v Pienách

· Vybudovanie Slovenského múzea v Kacvíne


POPULARIZAČNÁ ČINNOSŤ

Spolok Slovákov v Poľsku sa usiluje popularizovať výsledky svojho vedeckého výskumu taktiež vytváraním pamäťových stôp o živote Slovákov v Poľsku. Medzi takéto aktivity patrí napríklad:

Spišská izba v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej

Regionálna izba s ukážkami typických odevov a náradí, ktoré používali Slováci na severnom Spiši v minulosti.

Pamätná tabuľa pátrovi Štefanovi Serafínovi Bosákovi z Podvlku

Tabuľa bola odhalená 4. júla 2015 na budove Slovenského dome v Podvlku.

Pamätná tabuľa rektorovi VŠMU Jánovi Strelcovi z Kacvína

Tabuľa bola odhalená 9. júla 2016 na budove Slovenského dome v Kacvíne.

Pripravujeme:

· Obnovenie zničeného pomníka obetiam poľskej spišsko-oravskej légie v Pienách

· Vybudovanie Slovenského múzea v Kacvíne

tsp logo flaga

Kontaktné informácie

ADRESA
ul. św. Filipa 7,
Kraków, 31-150
POĽSKO

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok až piatok
8.00 – 16.00 hod.

E-mailová adresa
zg@tsp.org.pl

Projekt realizovaný za podpory Ministra vnútra a administratívy