Stanovy Spolku Slovákov v Poľsku

I. KAPITOLA

Všeobecné ustanovenia

§ 1

Spolok má názov Spolok Slovákov v Poľsku (ďalej len Spolok). Spolok pôsobí na základe zákona Zákon o spolkoch (jednoliaty text: Z. z. č. 79/2001, čiastka 855) a týchto stanov, a z tohto dôvodu má právnu subjektivitu.

§ 2

Názov Spolku je právne vyhradený.

§ 3

1. Čas existencie Spolku je neobmedzený.

2. Spolok môže byť členom štátnych a medzinárodných organizácií s podobnými cieľmi činnosti.

§ 4

1. Spolok pôsobí na území Poľskej republiky.

2. Sídlom vedenia Spolku je mesto Krakov.

3. Tlačovým orgánom Spolku je časopis Život.

4. Spolok má právo používať pečiatky a odznaky v súlade s platnými zákonmi. Ústredný výbor a výbory miestnych skupín Spolku používajú pečiatku s nápismi v slovenskom a poľskom jazyku. Okrem toho ústredný výbor používa okrúhlu pečať, ktorá má v kruhopise nápis v slovenskom a poľskom jazyku: Spolok Slovákov v Poľsku Ústredný výbor a v strede logo Spolku.

§ 5

1. Spolok sa vo svojej činnosti opiera o verejnoprospešnú prácu členov. Avšak na vedenie svojich záležitostí môže zamestnávať pracovníkov.

2. Spolok vlastní medailu Za zásluhy, udeľovanú fyzickým a právnickým osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj Spolku Slovákov v Poľsku. Spôsob udeľovania medaily určuje osobitný poriadok.

3. Spolok môže ustanovovať iné organizačné vyznamenania alebo odmeny podľa zásad obsiahnutých v platných predpisoch.

§ 6

Spolok môže ustanovovať terénne jednotky: obvody a miestne skupiny. Miestna skupina Spolku môže mať právnu subjektivitu.

II. KAPITOLA

Ciele a prostriedky činnosti

§ 7

Cieľom Spolku je realizovanie úloh v oblasti:

1. Združovania členov slovenskej národnostnej menšiny žijúcich v Poľsku, bez ohľadu na ich politickú príslušnosť a vierovyznanie.

2. Ochrany národných, kultúrnych, náboženských a spoločenských záujmov slovenskej národnostnej menšiny.

3. Popularizácie a ochrany slobody ľudských práv, občianskej slobody, ako aj úloh podporujúcich rozvoj demokracie a predchádzania sociálnym patológiám.

4. Podporovania slovenských národných tradícií, pestovania a rozvoja slovenského národného, občianskeho a kultúrneho povedomia.

5. Kultúry, umenia, ochrany kultúrnych pamiatok a tradícií.

6. Vedy, vzdelania, osvety a výchovy.

7. Činnosti podporujúcej rozvoj spoločenstiev a lokálnych spoločností.

8. Spoznávania krajiny a rekreácie detí i mládeže.

9. Popularizovania i ochrany práv žien a aktivít spojených s rovnoprávnosťou žien a mužov.

10. Sociálnej pomoci, v tom pomoci rodinám a ľuďom v ťažkej životnej situácii, ako aj vyrovnávania rozdielov medzi týmito rodinami a ľuďmi.

11. Ochrany a propagácie zdravia, aktivít v prospech postihnutých ľudí a pomoci ľuďom poškodeným pri dopravných nehodách a náhodných udalostiach.

12. Charitnej činnosti.

13. Propagácie zamestnanosti a odbornej aktivizácie nezamestnaných ľudí a ľuďom, ktorí sú ohrození stratou zamestnania.

14. Činnosti podporujúcej hospodársky rozvoj, v tom rozvoj podnikania.

15. Popularizovania a ochrany spotrebiteľských práv.

16. Aktivít v prospech európskej integrácie a rozvoj kontaktov a spolupráce medzi spoločnosťami.

17. Propagácie a organizácie dobrovoľníctva.

§ 8

Spolok realizuje vytýčené ciele:

1. Vedením tlačovej, vydavateľskej, informačno-propagačnej a vzdelávaco-školiteľskej činnosti.

2. Organizáciou a vedením kultúrnych domov, klubovní, knižníc, záujmových krúžkov a detských i mládežníckych amatérskych umeleckých súborov.

3. Vedením vedeckej a výskumnej činnosti.

4. Podporou vyučovania slovenského jazyka v štátnych školách.

5. Vedením databázy tematicky spojenej s cieľmi uvedenými v stanovách.

6. Propagáciou, popularizovaním a sprístupňovaním moderných médií a technológií.

7. Spracovaním a vydávaním informačno-právnych materiálov pre fyzické osoby.

8. Vplyvom na systémové zmeny v prospech verejnoprospešných cieľov.

9. Vyjadrovaním postojov vo verejných veciach, spojených s cieľmi Spolku.

10. Spoluprácou so samosprávnymi a štátnymi orgánmi, hospodárskym sektorom, masmédiami, zaujímajúcimi sa o rozvoj občianskej spoločnosti.

11. Organizovaním konferencií, seminárov, školení, jazykových kurzov, dielní a pod.

§ 9

1. Spolok môže viesť hospodársku činnosť na základe všeobecných pravidiel určených v zvláštnych predpisoch.

2. Príjem z hospodárskej činnosti Spolku slúži len na realizáciu cieľov obsiahnutých v stanovách a nemôže byť rozdelený medzi jeho členov.

III. KAPITOLA

Členovia, ich práva a povinnosti

§ 10

1. Členmi Spolku môžu byť fyzické a právnické osoby.

2. Právnická osoba môže byť len podporujúcim členom Spolku.

§ 11

Členovia sa delia na:

1) riadnych členov,

2) podporujúcich členov.

§ 12

1. Riadnym členom môže byť plnoprávna fyzická osoba, ktorá je bezúhonná a nebola zbavená občianskych práv.

2. Podporujúcim členom môže byť fyzická alebo právnická osoba zaujímajúca sa o činnosť Spolku, ktorá ho finančne, predmetne alebo meritórne podporila.

3. Právnická osoba pôsobí v Spolku prostredníctvom svojho zástupcu.

4. Riadnych a podporujúcich členov prijíma výbor na základe uznesenia miestnej skupiny, obvodný výbor alebo ústredný výbor na základe písomnej prihlášky.

5. Riadni a podporujúci členovia patria organizačne do príslušného obvodu a miestnej skupiny.

§ 13

1. Riadny člen má právo:

a) využiť aktívne a pasívne právo voliť orgány Spolku,

b) vyjadrovať názor, podávať žiadosti a požiadavky na adresu orgánov Spolku,

c) napadnúť platnosť uznesenia o vyškrtnutí z listiny členov miestnej skupiny alebo obvodu na ústrednom výbore,

d) využívať majetok Spolku.

2. Riadny člen je povinný:

1) dodržiavať stanovy, poriadok a uznesenia spolkových orgánov,

2) pravidelne platiť členský príspevok a iné poplatky v prospech Spolku,

3) aktívne sa zúčastňovať na činnosti Spolku.

§ 14

1. Podporujúci člen má právo:

1) zastávať funkciu poradcu v štatutárnych orgánoch Spolku,

2) napadnúť platnosť uznesenia ústredného výboru Spolku o vyškrtnutí z listiny členov na Celoštátnom zjazde.

2. Podporujúci člen je povinný:

1) dodržiavať stanovy, poriadok a uznesenia spolkových orgánov,

2) aktívne sa zúčastňovať na činnosti Spolku,

3) materiálne podporovať činnosti Spolku na prisľúbenej úrovní.

§ 15

Členstvo v Spolku sa končí v prípade:

1) smrti člena alebo straty statusu právnickej osoby podporujúceho člena,

2) dobrovoľného vystúpenia zo Spolku, predloženého písomne výboru miestnej skupiny, obvodnému výboru alebo ústrednému výboru,

3) vyškrtnutia zo zoznamu členov výborom miestnej skupiny, obvodným alebo ústredným výborom pre neospravedlnené neplatenie členských príspevkov alebo iných poplatkov v období presahujúcom 12 mesiacov,

4) uznesenia výboru miestnej skupiny, obvodného alebo ústredného výboru pre činnosť na škodu Spolku.

IV. KAPITOLA

Základné jednotky

§ 16

1. Základnou organizačnou jednotkou Spolku je miestna skupina, utvorená na základe uznesenia ústredného výboru, ktorý určuje územný dosah miestnej skupiny a môže vyjadriť súhlas na to, aby mala právnu subjektivitu.

2. Pre utvorenie miestnej skupiny sa vyžaduje počet najmenej 5 členov Spolku.

§ 17

Orgánmi miestnej skupiny sú:

1) Valné zhromaždenie členov,

2) Výbor miestnej skupiny.

§ 18

1. Spravodajsko-volebné valné zhromaždenie členov miestnej skupiny zvoláva raz za 5 rokov výbor miestnej skupiny po dohode s obvodným výborom, pričom musí oznámiť termín, miesto a program schôdze aspoň 14 dní pred jej uskutočnením.

2. Schôdza členov miestnej skupiny sa zvoláva podľa potreby, avšak nie zriedkavejšie, ako raz za rok.

§ 19

1. Na valnom zhromaždení miestnej skupiny sa zúčastňujú všetci riadni členovia miestnej skupiny, predstavitelia obvodného výboru a pozvaní podporujúci členovia.

2. Do kompetencie valného zhromaždenia miestnej skupiny patrí:

1) udeľovanie absolutória ustupujúcemu výboru miestnej skupiny za uplynulé volebné obdobie, po prerokovaní správ výboru,

2) voľba výboru miestnej skupiny na 5-ročné obdobie,

3) voľba delegátov na valné zhromaždenie obvodu a celoštátny zjazd na 5-ročné obdobie,

4) udelenie titulu Čestný predseda miestnej skupiny,

5) schvaľovanie programu činnosti miestnej skupiny.

3. Valné zhromaždenie členov miestnej skupiny volí delegátov na valné zhromaždenie obvodu a celoštátny zjazd podľa nasledujúceho pomeru:

1) na valné zhromaždenie obvodu – jeden delegát na 25 členov miestnej skupiny,

2) na celoštátny zjazd – jeden delegát na 50 členov miestnej skupiny,

3) miestna skupina nepatriaca do žiadneho obvodu Spolku volí na celoštátny zjazd jedného delegáta na 25 členov miestnej skupiny,

4) volebné obdobie trvá 5 rokov.

§ 20

Uznesenia valného zhromaždenia miestnej skupiny v prvom termíne sa schvaľujú obyčajnou väčšinou hlasov za účasti aspoň polovice členov a v druhom termíne bez ohľadu na počet prítomných.

§ 21

1. Výbor miestnej skupiny pozostáva z 3-7 osôb, v závislosti od uznesenia valného zhromaždenia miestnej skupiny, v tom z predsedu, tajomníka a pokladníka.

2. Zasadnutie výboru miestnej skupiny zvoláva predseda, prípadne podpredseda alebo tajomník aspoň dvakrát za rok.

3. Uznesenia výboru miestnej skupiny sa schvaľujú obyčajnou väčšinou hlasov za účasti aspoň polovice členov výboru. Pri rovnakom počte hlasov rozhoduje hlas predsedu schôdze.

4. Do kompetencie výboru miestnej skupiny patrí:

1) riadenie činnosti miestnej skupiny,

2) plnenie uznesení valného zhromaždenia miestnej skupiny, valného zhromaždenia obvodného výboru a rozhodnutí ústredného výboru Spolku,

3) spracovanie plánov a správ z činnosti,

4) spravovanie majetku miestnej skupiny v súlade so splnomocnením z ústredného výboru,

5) iniciovanie, organizovanie a vedenie činnosti v súlade s § 8 týchto stanov podľa všeobecných smerníc ústredného výboru,

6) zvolávanie valného zhromaždenia členov,

7) zastupovanie miestnej skupiny navonok,

8) prijímanie riadnych a podporujúcich členov na základe uznesenia.

5. Vo volebnom období, v prípade uvoľnenia stanoviska vo výbore miestnej skupiny, má výbor miestnej skupiny právo kooptovania. Počet kooptovaných členov nemôže prevýšiť 1/3 počtu zvolených členov.

V. KAPITOLA

Obvody Spolku

§ 22

1. Obvody Spolku možno utvoriť so súhlasom ústredného výboru, ak v danej oblasti existujú aspoň 3 miestne skupiny Spolku.

2. Oblasť pôsobnosti a miesto sídla obvodného výboru určuje ústredný výbor.

§ 23

Orgánmi obvodu sú:

1) valné zhromaždenie,

2) obvodný výbor,

3) obvodná revízna komisia.

§ 24

1. Spravodajsko-volebné valné zhromaždenie delegátov z obvodu sa koná raz za 5 rokov a zvoláva ho obvodný výbor po dohode s predsedníctvom ústredného výboru. Výročná schôdza sa uskutočňuje raz v roku.

2. Termín a program valného zhromaždenia delegátov obvodu sa oznamuje výborom miestnych skupín a členom obvodu aspoň 14 dní pred dátumom jeho uskutočnenia.

§ 25

1. Na žiadosť predsedníctva ústredného výboru, obvodnej revíznej komisie alebo 1/3 počtu miestnych skupín je obvodný výbor povinný zvolávať mimoriadne valné zhromaždenie delegátov z obvodu.

2. Obvodný výbor môže taktiež zvolávať mimoriadne valné zhromaždenie obvodu z vlastnej iniciatívy po dohode s predsedníctvom ústredného výboru.

3. Ustanovenia tykajúce sa mimoriadneho celoštátneho zjazdu sa patrične vzťahujú na mimoriadne valné zhromaždenia obvodov.

§ 26

Na valnom zhromaždení obvodov sa zúčastňujú:

1) delegáti zvolení na schôdzach miestnych skupín, ktorí majú právo hlasovať.

2) členovia orgánov Spolku a pozvaní podporujúci členovia a hostia, ktorí nemajú právo hlasovať.

§ 27

Do pôsobnosti valného zhromaždenia obvodu patrí:

1. Schvaľovanie smerov meritórnej a finančnej činnosti obvodu v súlade s ustanoveniami stanov a uzneseniami celoštátneho zjazdu Spolku.

2. Prerokúvanie a schvaľovanie správ o činnosti obvodného výboru a obvodnej revíznej komisie.

3. Udeľovanie absolutória ustupujúcemu obvodnému výboru na návrh obvodnej revíznej komisie.

4. Voľba členov obvodného výboru a členov obvodnej revíznej komisie.

5.Voľba delegátov na celoštátny zjazd – jedného delegáta na 100 členov obvodu – na obdobie 5 rokov.

§ 28

Uznesenia valného zhromaždenia sa schvaľujú obyčajnou väčšinou hlasov za účasti aspoň polovice delegátov – v prvom termíne, v druhom termíne bez ohľadu na počet prítomných.

§ 29

1. Obvodný výbor pozostáva z 3-7 osôb, v tom z predsedu a tajomníka.

2. Zasadania obvodného výboru zvoláva predseda alebo tajomník aspoň raz za tri mesiace.

3. Volebné obdobie obvodného výboru trvá 5 rokov.

§ 30

1.Obvodný výbor je výkonným orgánom obvodu. Riadi jeho prácu a za svoju činnosť zodpovedá pred valným zhromaždením členov obvodu.

2. Do pôsobnosti obvodného výboru patrí:

1) riadenie činnosti obvodu,

2) plnenie uznesení valného zhromaždenia členov obvodu a rozhodnutí ústredného výboru Spolku,

3) príprava programov činnosti, predbežných rozpočtov a správ obvodov,

4) spravovanie majetku obvodu na základe splnomocnenia ústredného výboru,

5) iniciovanie, organizovanie a vyvíjanie činnosti v súlade s § 8 týchto stanov podľa všeobecných smerníc predsedníctva ústredného výboru,

6) anulovanie uznesení výborov miestnych skupín, ktoré sa nezhodujú s týmito stanovami,

7) zvolávanie valného zhromaždenia delegátov obvodu,

8) požadovanie zvolania valného zhromaždenia členov miestnych skupín,

9) reprezentovanie obvodu Spolku navonok,

10) prijímanie na základe uznesenia riadnych a podporujúcich členov.

§ 31

1. Obvodná revízna komisia je kontrolným orgánom a pôsobí na základe poriadku, ktorý vypracovala hlavná revízna komisia.

2. Obvodná revízna komisia volí zo svojho kruhu predsedu a tajomníka.

3. Revízna komisia sa skladá aspoň z 3 členov.

4. Do pôsobnosti obvodnej revíznej komisie patrí:

1) predkladanie návrhu na udelenie absolutória ustupujúcemu obvodnému výboru na valnom zhromaždení obvodu,

2) kontrola celkovej činnosti obvodu – v tom taktiež miestnych skupín patriacich do obvodu – aspoň raz za rok,

3) predkladanie návrhov a pripomienok týkajúcich sa jeho štatutárnej a finančnej činnosti na valnom zhromaždení obvodu.

§ 32

Počas volebného obdobia – v prípade uvoľnenia stanoviska v obvodnom výbore – majú tieto orgány právo kooptácie. Počet kooptovaných členov nemôže prekročiť 1/3 počtu volených členov.

VI. KAPITOLA

Hlavné orgány Spolku

§ 33

Hlavnými orgánmi Spolku sú:

A. Celoštátny zjazd

B. Ústredný výbor

C. Predsedníctvo ústredného výboru

D. Hlavná revízna komisia

E. Hlavný čestný súd

Volebné obdobie ústredných orgánov je 5-ročné.

A. Celoštátny zjazd

§ 34

Celoštátny zjazd je najvyšším orgánom Spolku. Celoštátny zjazd môže byť riadny alebo mimoriadny.

§ 35

Riadny celoštátny zjazd zvoláva ústredný výbor každých 5 rokov.

§ 36

Na celoštátnom zjazde sa zúčastňujú:

1) s právom hlasovať – delegáti zvolení na schôdzach miestnych skupín a obvodov Spolku. Zásady voľby delegátov sú nasledovné:

– Valné zhromaždenie miestnej skupiny patriacej do obvodu Spolku volí jedného delegáta na 50 členov miestnej skupiny na 5-ročné obdobie.

– Miestna skupina nepatriaca do žiadneho obvodu Spolku volí na celoštátny zjazd jedného delegáta na 25 členov miestnej skupiny na 5-ročné obdobie.

– Valné zhromaždenie obvodu volí na celoštátny zjazd – jedného delegáta na 100 členov obvodu na 5-ročné obdobie.

2) bez práva hlasovať – pozvaní podporujúci členovia.

§ 37

Dátum, miesto a poriadok rokovania celoštátneho zjazdu oznamuje predsedníctvo ústredného výboru obvodom, miestnym skupinám prostredníctvom obežníka, najneskôr 14 dní pred termínom celoštátneho zjazdu.

§ 38

Do kompetencie celoštátneho zjazdu patrí:

1. Schvaľovanie všeobecného smerovania činnosti Spolku.

2. Udeľovanie absolutória ustupujúcemu ústrednému výboru.

3. Voľba predsedu a generálneho tajomníka ústredného výboru, ústredného výboru, hlavnej revíznej komisie a hlavného čestného súdu. Celoštátny zjazd môže zároveň stanoviť aj iné funkcie ústredného výboru.

4. Schvaľovanie zmien v stanovách a rozhodnutie o rozpustení Spolku.

5. Schvaľovanie poriadkov hlavných orgánov Spolku.

6. Udeľovanie titulu Čestného predsedu ústredného výboru Spolku.

7. Iné veci, vopred neurčené do kompetencie iných orgánov.

§ 39

1. Celoštátny zjazd je právoplatný za účasti aspoň polovice počtu delegátov, a v druhom termíne bez ohľadu na počet prítomných.

2. Uznesenia celoštátneho zjazdu sa schvaľujú obyčajnou väčšinou hlasov okrem uznesení, uvedených v VII. kapitole stanov.

§ 40

Mimoriadny celoštátny zjazd sa môže zvolávať na základe:

1. Uznesenia ústredného výboru,

2. Žiadosti hlavnej revíznej komisie,

3. Písomného návrhu 1/3 obvodov.

§ 41

1. Na mimoriadnom celoštátnom zjazde sa zúčastňujú delegáti zvolení na posledný celoštátny zjazd Spolku.

2. Mimoriadny celoštátny zjazd rokuje výlučne o otázkach, kvôli ktorým bol zvolaný.

B. Ústredný výbor

§ 42

1. Ústredný výbor riadi celú činnosť Spolku, v súlade s uzneseniami celoštátneho zjazdu, zastupuje ju navonok a je za ňu zodpovedný pred celoštátnym zjazdom.

2. Ústredný výbor je volený na celoštátnom zjazde.

3. Ústredný výbor má 7-28 členov.

4. Osobou splnomocnenou zastupovať ústredný výbor je predseda a generálny tajomník.

5. Zásady činnosti ústredného výboru určuje poriadok schválený ústredným výborom.

6. Zasadnutia ústredného výboru sa konajú najmenej dvakrát do roka.

7. Vo volebnom období, v prípade uvoľnenia stanoviska v ústrednom výbore, ústredný výbor má právo počas volebného obdobia kooptovať na voľné miesta členov, ktorých počet však nemôže presahovať 1/3 zloženia zvoleného ústredného výboru.

§ 43

1. Do kompetencie ústredného výboru patrí:

1) plnenie uznesení celoštátneho zjazdu,

2) reprezentovanie Spolku navonok a konanie v jeho mene,

3) riadenie bežnej činnosti Spolku,

4) určenie rozpočtu Spolku,

5) spravovanie majetku Spolku,

6) prijímanie rozhodnutí vo veci nákupu alebo predaja nehnuteľného majetku,

7) zvolávanie celoštátneho riadneho a mimoriadneho zjazdu,

8) uzatváranie dohôd s podporujúcimi členmi,

9) predkladanie správ z činnosti na celoštátnom zjazde,

10) zvolávanie komisií a tímov na riešenie problémov,

11) schvaľovanie uznesení o utváraní a rozpúšťaní obvodov, miestnych skupín a určenie dosahu ich činnosti, sídla, vyjadrenie súhlasu na to, aby mali právnu subjektivitu,

12) koordinácia činnosti miestnych skupín a obvodov,

13) prerušenie činnosti výborov miestnych skupín a obvodov, keď ich činnosť nie je v súlade so zákonom, stanovami alebo uzneseniami spolkových orgánov,

14) anulovanie uznesení výborov obvodov a miestnych skupín, v prípade konfliktu so zákonom, stanovami a uzneseniami spolkových orgánov,

15) schvaľovanie poriadkov predpokladaných v stanovách, v tom rámcových poriadkov obvodných výborov,

16) skúmať odvolania od uznesení obvodných výborov vo veciach určených v § 14 ods.1 bod 2 a § 15 bod 3 a 4,

17) určovanie bežných úloh Spolku,

18) prijímanie rozhodnutí vo veci určenia, aké druhy verejnoprospešnej činnosti sú platené a aké sú neplatené,

19) prijímanie rozhodnutí o spolupráci s tuzemskými, zahraničnými a medzinárodnými organizáciami a inštitúciami s rovnakým alebo podobným programom činnosti a o členstve v týchto organizáciách na základe plnej autonómie,

20) prijímanie na základe uznesení riadnych a podporujúcich členov.

§ 44

Zasadania ústredného výboru sa konajú podľa potreby najmenej dva razy za rok a zvoláva ich predseda ústredného výboru, alebo v prípade jeho neprítomnosti jeden z podpredsedov.

C. Predsedníctvo ústredného výboru

§ 45

1. Ústredný výbor volí zo svojho kruhu predsedníctvo v počte 7-11 osôb. V predsedníctve ústredného výboru sú: predseda a generálny tajomník zvolení na zjazde, 3 podpredsedovia a 2-6 členovia.

2. Zasadnutia predsedníctva sa konajú podľa potreby, najmenej však raz za štvrť roka, a zvoláva ich predseda ústredného výboru alebo generálny tajomník.

3. Predsedníctvo ústredného výboru riadi bežnú činnosť Spolku v období medzi zasadnutiami ústredného výboru.

§ 46

Do kompetencie predsedníctva ústredného výboru patrí:

1. Plnenie uznesení celoštátneho zjazdu a ústredného výboru.

2. Riadenie celkovej činnosti Spolku a finančného hospodárenia v rámci rozpočtu Spolku.

3. Schvaľovanie rozpočtových bilancií obvodu.

4. Príprava správ, bilancií a rozpočtov.

D. Hlavná revízna komisia

§ 47

1. Hlavná revízna komisia pozostáva z 3-7 členov zvolených na celoštátnom zjazde na 5-ročné volebné obdobie.

2. Hlavná revízna komisia volí zo svojho kruhu predsedu, podpredsedu a tajomníka.

3. Hlavná revízna komisia má právo zúčastňovať sa bez práva hlasovať na zasadaniach ústredného výboru a predsedníctva ústredného výboru.

§ 48

Do kompetencie hlavnej revíznej komisie patrí:

1) kontrola celkovej činnosti Spolku, v tom obvodov a miestnych skupín raz za rok,

2) predkladanie záverov vyplývajúcich z prevedených kontrol na ústrednom výbore,

3) právo žiadať zvolanie mimoriadneho celoštátneho zjazdu v prípade zistenia, že ústredný výbor náležite nespĺňa svoje povinnosti určené v stanovách, ako aj právo žiadať zvolanie zasadnutia ústredného výboru,

4) zvolávanie celoštátneho zjazdu v prípade nezvolania ho ústredným výborom v termíne určeným v stanovách,

5) predkladanie návrhu na udelenie alebo neudelenie absolutória ústrednému výboru na celoštátnom zjazde,

6) predkladanie správ zo svojej činnosti na celoštátnom zjazde.

§ 49

1. Členovia hlavnej revíznej komisie nesmú plniť iné funkcie v rámci orgánov Spolku.

2. Hlavná revízna komisia pôsobí na základe poriadku, ktorý schválila.

3. Hlavná revízna komisia má právo žiadať od členov a orgánov Spolku na všetkých úrovniach predloženia písomných alebo ústnych vysvetlení týkajúcich sa kontrolovaných vecí.

4. Hlavná revízna komisia je nezávislá od ústredného výboru. Toto uznesenie sa tyká aj obvodnej revíznej komisie Spolku. Členovia revíznej komisie:

– nesmú byť členmi riadiaceho orgánu ani byť s nimi spríbuznení alebo v pracovnom vzťahu,

– nesmú byť odsúdení právoplatným rozsudkom za trestný čin spáchaný úmyselne,

– nesmú dostávať vzhľadom na zastávajúcu funkciu v revíznej komisii trovy alebo plat vyšší ako je určený v článku 8, bod 8 zákona z dňa 3. marca 2000 o mzdách osôb riadiacich niektoré právne subjekty (Z. z. č. 26, ods. 306 z roku 2001; č. 85, ods. 924 a č. 154, ods. 1799 z roku 2002; č. 113, ods. 984 a č. 45, ods. 391 a č. 60, ods. 535 z roku 2003).

5. Hlavná revízna komisia môže byť odvolaná celoštátnym zjazdom neudelením jej absolutória alebo na písomnú žiadosť väčšiny riadnych členov Spolku.

6. Vo volebnom období, v prípade uvoľnenia stanoviska v hlavnej revíznej komisii, hlavná revízna komisia má právo počas volebného obdobia kooptovať na voľné miesta členov, ktorých počet však nemôže presahovať 1/3 zloženia zvolených členov.

E. Hlavný čestný súd

§ 50

Hlavný čestný súd pozostáva z 5-7 členov. Zo svojho kruhu volí predsedu, podpredsedu a tajomníka.

§ 51

Do kompetencie čestného súdu patrí riešenie sporov medzi členmi, ktoré sa vyskytnú v súvislosti s činnosťou Spolku.

§ 52

l. Čestný súd môže vymerať nasledujúce organizačné tresty:

a) napomenutie,

b) pokarhanie,

c) vylúčenie zo Spolku.

2. Pôsobnosť čestného súdu upravuje poriadok.

§ 53

1. Čestný súd v I. inštancii rozhoduje v trojčlennom zložení.

2. Proti rozhodnutiam čestného súdu I. inštancie prislúcha odvolanie – v priebehu 14 dní od doručenia uznesenia – do čestného súdu II. inštancie, ktorý rozhoduje v širšom a zmenenom zložení.

3. Rozhodnutia čestného súdu II. inštancie sú definitívne.

4. Vo volebnom období, v prípade uvoľnenia stanoviska v hlavnom čestnom súde, hlavný čestný súd má právo počas volebného obdobia kooptovať na voľné miesta členov, ktorých počet však nemôže presahovať 1/3 zloženia zvolených členov.

§ 54

Uznesenia ústredného výboru Spolku (obvodov, miestnych skupín) sa schvaľujú v priamom hlasovaní obyčajnou väčšinou hlasov za účasti najmenej polovice oprávnených členov, keď stanovy nehovoria inak.

VII. KAPITOLA

Majetok a fondy

§ 55

Majetok Spolku tvoria nehnuteľnosti a fondy.

§ 56

1. Zdrojmi majetku Spolku sú:

1) členské príspevky,

2) dary, úpisy a dedičstvá,

3) príjmy z vlastnej činnosti Spolku (príjmy z vlastnej činnosti, príjmy z majetku Spolku),

4) dotácie.

2. Členské príspevky by mali byť zaplatené do konca prvého štvrťroka v každom kalendárnom roku.

3. Novoprijatí členovia platia členské príspevky podľa zásad určených ústredným výborom v priebehu 30 dní od oznámenia o prijatí za člena Spolku.

4. 10% čiastky pochádzajúcich z členských príspevkov obvodný výbor odvádza v termíne do 30 dní na účet ústredného výboru.

5. Spolok vedie finančné hospodárenie a účtovníctvo v súlade s platnými predpismi.

6. Zakazuje sa:

– poskytovať pôžičky lebo zabezpečovať pohľadávky majetkom Spolku vo vzťahu k jeho členom, členov orgánov alebo pracovníkov, ako aj osobám, s ktorými sú pracovníci v manželskom vzťahu, alebo v pokrvnosti v priamej línii, pokrvnosti v druhom stupni bočnej línie, alebo sú s nimi spojení v dôsledku osvojenia, opatery alebo opatrovníctva, nazývaných ďalej blízkymi osobami,

– odovzdávanie majetku Spolku v prospech členov, členov orgánov alebo pracovníkov, ako aj im blízkych osôb, na princípoch iných než v prípade tretích osôb, zvlášť, keď je to odovzdanie bezplatné alebo za výhodných podmienok,

– využívanie majetku Spolku v prospech členov, členov orgánov alebo pracovníkov, ako aj ich blízkych osôb na princípoch iných než vo vzťahu k tretím osobám, asi že to využitie vyplýva priamo zo štatutárneho cieľa organizácie,

– nákup za výhodných podmienok tovarov alebo služieb od subjektov, na ktorých majú účasť členovia Spolku, členovia jeho orgánov alebo pracovníci a ich blízke osoby.

§ 57

1. Pre platnosť majetkového vyhlásenia prejavu vôle, v tom prebratia na seba majetkových záväzkov Spolku, uzatvárania zmlúv, poskytovania splnomocnení, požadované sú podpisy dvoch členov ústredného výboru úradujúcich spolu: predsedu alebo jedného z podpredsedov a generálneho tajomníka. V prípade výboru miestnej skupiny, ktorá má právnu subjektivitu, požadované sú podpisy úradujúcich spolu: predsedu a tajomníka.

2. Pre platnosť nemajetkového vyhlásenia prejavu vôle, iných úradných listov a dokladov, požadovaný je jeden podpis člena ústredného výboru (výboru miestnej skupiny) zastupovaného: predsedom, jedným z podpredsedov alebo generálnym tajomníkom (tajomníkom).

VIII. KAPITOLA

Zmeny stanov a rozpustenie Spolku

§ 58

1. Schválenie alebo zmena stanov, ako aj prijatie uznesenia o rozpustení Spolku si vyžaduje uznesenie celoštátneho zjazdu schváleného dvojtretinovou väčšinou hlasov za účasti aspoň polovice oprávnených hlasovať delegátov.

2. V prípade schválenia uznesenia o rozpustení Spolku celoštátny zjazd rozhodne o spôsobe likvidácie a určení jeho majetku.

3. Vo veciach tykajúcich sa rozpustenia a likvidácie Spolku neobsiahnutých v stanovách sa koná v duchu nariadení kapitoly 5 zákonazo dňa 7. apríla 1989Zákon o združeniach.