Almanach Slováci v Poľsku XXI. Słowacy w Polsce XXI

20.00

Kategoria:

Opis

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica (ed.)    

Almanach Słowacy w Polsce XXI poświęcony jest wyjątkowej rocznicy trzech miejscowości Zamagurza Spiskiego – Frydmana, Kacwina i  Niedzicy, które w 2020 roku obchodziły jubileusz 700-lecia pierwszej pisemnej wzmianki, kiedy to po raz pierwszy zostały wymienione na kartach historii. Miejscowości te były już w przeszłości przedmiotem zainteresowań historyków, etnografów, względnie przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, jednak studia zawarte w aktualnym roczniku są nowym spojrzeniem badawczym nie tylko na znane źródła, lecz dzięki uwzględnieniu nowych baz źródłowych zawierają pionierskie interpretacje i odkrycia, które uzupełniają i obalają niektóre dotychczasowe ustalenia i ich wykładnię.

Rok wydania: 2020

Ilość stron: 492

Język: słowacki, résumé – polski, angielski

ISSN 1233-0205

_______________________________

Almanach Slováci v Poľsku XXI. je venovaný výnimočnému výročiu troch zamagurských obcí – Fridmanu, Kacvínu a Nedeci, ktoré si v roku 2020 pripomenuli 700 rokov od čias, kedy prvýkrát vstúpili v písomnej forme do histórie. Tieto severospišské obce síce boli už v minulosti predmetom záujmu historikov, etnografov, či predstaviteľov iných vedných odborov, no štúdie predstavené v tomto zborníku prinášajú na základe výskumov už známych, ale aj nových pramenných báz, viacero objavných priekopníckych informácií i interpretácií, ktoré dopĺňajú i vyvracajú niektoré doteraz prezentované a zaužívané pohľady.

rok vydania: 2020

počet strán: 492

jazyk: slovenský, resumé – poľský, anglický

ISSN 1233-0205