Fašiangy-Ostatki 2022

Tradičné podujatie Ostatki – Fašiangy Krempachy 2022
sa uskutočňuje opäť v online edícii
a všetky podrobné informácie k tomu nájdete dolu v pravidlách.


Termín zasielania nahrávok do 1. marca 2022
na adresu e-mail: zg@tsp.org.pl

PRAVIDLÁ FOLKLÓRNEJ PREHLIADKY

XXVI. OSTATKI-FAŠIANGY KREMPACHY 2022

Organizátor: Spolok Slovákov v Poľsku

 

Spolu usporiadatelia:

Miestna skupina Spolku Slovákov v Krempachoch

Slovenský inštitút vo Varšave

Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej

 

„OSTATKI-FAŠIANGY Krempachy 2022” sú folklórnou prehliadkou, ktorá sa v roku 2022 opäť uskutoční vo forme on-line. Program bude pozostávať zo súťaží: sólistov – spevákov, speváckych skupín, sólistov – inštrumentalistov, ľudových kapiel a taktiež z prezentácie tradičných zvykov a obradov, ktoré sú kultivované regionálnymi súbormi na spišskom Zamagurí a hornej Orave, pričom ich cieľom je udržiavanie a kultivovanie národnej identity slovenskej národnostnej menšiny v krajanskom prostredí.

Súťaže:

 • sólistov – spevákov bez hudobného sprievodu, čas vystúpenia do 5 minút,
 • spevácke skupiny (2-5 osôb) bez hudobného sprievodu, čas vystúpenia do 5 minút,
 • sólistov – inštrumentalistov, čas vystúpenia do 5 minút,
 • ľudové kapely (2-5 osôb), čas vystúpenia do 5 minút.

 Vekové kategórie:

 • deti a mládež do 17 rokov (v tejto kategórii prosíme uviesť koľko má súťažiaci rokov),
 • dospelí.
 1. Účastníci prezentujú najviac dve piesne alebo dve diela, z ktorých minimálne jedno musí byť v slovenčine.
 2. Podmienkou účasti na súťaži je zaslanie alebo dodanie nahrávky, spolu s prihláškou a taktiež vyhlásením vo veci autorských práv a RODO na adresu:

Spolok Slovákov v Poľsku, św. Filipa 7, 31-150 Krakov

tel. 12 632 66 04, 12 634 11 27, e-mail: zg@tsp.org.pl

v termíne do dňa 1.03.2022

 1. Účastník môže vystupovať len v jednej súťažnej kategórii.
 2. Účastníci súťaže si nahrávky vystúpení pripravia vo vlastnej réžii.
 3. Zaslané nahrávky bude hodnotiť komisia menovaná organizátorom súťaže.
 4. Všetci účastníci súťaže získajú pamätný diplom a odmenu.

 Súťaž pre regionálne súbory

Súťaž sa koná v nasledovných vekových kategóriách:

 • Detský súbor,
 • Mládežnícky súbor a dospelí.

 V rámci prezentácie zvyku a obradu môžu byť prezentované tance a hudba, mali by však obsahovať tradičné slovenské piesne.

 1. Doba prezentácie do 15 minút.
 2. Prezentácia sa koná vo forme súťaže. Súbory budú odmenené diplomami, vecnými odmenami a finančnými odmenami.
 3. Súbory, ktoré budú prezentovať výhradne tance a spev – čas vystúpenia do 10 minút
 4. Podmienkou účasti na súťaži je zaslanie alebo dodanie nahrávky, spolu s prihláškou a taktiež vyhlásením vo veci autorských práv a RODO na adresu:

Spolok Slovákov v Poľsku, św. Filipa 7, 31-150 Kraków

e-mail: zg@tsp.org.pl

v termíne do 1.03.2022

 1. Výsledky budú publikované na stránkach časopisu Život a na internetovej stránke usporiadateľa tsp.org.pl v záložke XXVI. Ostatki-Fašiangy Krempachy 2022.

 

Organizačné pokyny týkajúce sa pravidiel a priebehu súťaže vo forme on-line

 1. Účastníci nahrajú filmový materiál na zariadení určenom na záznam zvuku a obrazu, napr. na kameru alebo telefón, upevneného na statív alebo iným stabilným spôsobom, z jedného miesta.
 2. Prosíme, aby ste na nahrávacom zariadení nastavili maximálne parametre nahrávania zvuku a obrazu, vo vodorovnej orientácii, minimálne rozlíšenie HD 720p (1280×720).
 3. Nahrávka musí byť aktuálna, vyhotovená pre potreby súťaže. Nemôže to byť montáž častí, ktoré ukazujú všetkých vystupujúcich. Film spolu s prihláškou (sken) zašlite prostredníctvom internetu ako súbor vo formáte MP4 alebo AVI vybratou platformou na zasielanie dát (typu wetransfer.com) na adresu: zg@tsp.org.pl. Materiály na elektronickom nosiči DVD, USB kľúči je možné dodať osobne, alebo tradičnou poštou do sídla usporiadateľa na adresu: Towarzystwo Słowaków w Polsce, ul. św. Filipa 7, 31-150 Kraków.
 4. Termín zasielania / dodania prihlášok spolu s filmovým materiálom končí dňom
 5. marca 2022. Nahrávky zaslané na vyhodnotenie budú dostupné výhradne pre komisiu a usporiadateľov.
 6. Poriadok a prihláška budú dostupné na internetovej stránke: tsp.org.pl v záložke XXVI. Ostatki-Fašiangy Krempachy 2022.

Súhlas pre účely spracovania osobných údajov spojených s organizáciou Folklórnej prehliadky  OSTATKI-FAŠIANGY KREMPACHY 2022  /forma on-line/:

            Účastníci prehliadky prenášajú autorské a majetkové práva (bez práva na úhradu) k dodaným nahrávkam vystúpení, ktoré budú prezentované počas XXVI. folklórnej prehliadky Ostatky-Fašiangy Krempachy 2022, pre účely ich využitia Spolkom Slovákov v Poľsku a spolu usporiadateľmi, pre potreby spojené s realizovanou kultúrnou, propagačnou, mediálnou a publikačnou činnosťou, a to tak v médiách, ako aj na sociálnych sieťach.

Informácia – spracovanie osobných údajov:

Správcom osobných údajov je SSP so sídlom na ul. św. Filipa 7, 31-150 Kraków. Osobné údaje budú získavané a spracované pre potreby náboru súťažiacich účastníkov prehliadky, jej propagácie a taktiež pre účely archivácie, v súlade s nariadením 679/2016/UE pomenovaným ako RODO.

Pozor! Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť poriadok a podmienky realizácie súťaže v prípade nariadenia opatrení vo veci pandémie COVID-19.

 Mediálny patronát: Redakcia Život


Fašiangy-Ostatki 2021

On-line edycja przeglądu słowackich grup artystycznych z północnego Spisza i górnej Orawy w Polsce, podczas której przedstawiło się ponad 120 występujących z Jurgowa, Czarnej Góry, Nowej Białej, Krempach, Niedzicy, Kacwina, Łapsz Wyżnych, Łapszanki i Podwilka. Można ją obejrzeć na stronie:

tsp logo flaga

Informacje kontaktowe

ADRES
ul. św. Filipa 7,
Kraków, 31-150

GODZINY OTWARCIA
Od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00

ADRES E-MAIL
zg@tsp.org.pl

Projekt strony zrealizowano przy wsparciu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji