Vyhlásenie Spolku Slovákov v Poľsku ku krivým obvineniam a osobným útokom pána Slávika

V súvislosti s krivými obvineniami a osobnými útokmi pána Slávika uverejnenými na jeho stránke Život v Poľsku, si vás dovoľujeme informovať, že Spolok Slovákov v Poľsku a jeho gen. tajomník nikdy neschvaľoval, ani schvaľovať nebude žiadne aktivity, ktoré majú antisemitský, antiukrajinský či iný xenofóbny obsah. Osoby, s ktorými sa nás pán Slávik vo svojich vymyslených obvineniach neustále snaží spájať, nepoznáme a ani s nimi nespolupracujeme. Prenájom konferenčných priestorov vyplýva z našej registrovanej činnosti, ktorá je v súlade s platnými v Poľsku normami a slobodou vykonávania hospodárskej činnosti. Ak má pán Slávik podozrenie o akejkoľvek trestnej činnosti je POVINNÝ to oznámiť príslušným orgánom činným v trestnom konaní.

Dovoľujeme si taktiež informovať, že činnosť Spolku Slovákov v Poľsku vyplýva z našich stanov a spočíva najmä v udržiavaní, podpore a rozvoji slovenského národného povedomia, propagácii slovenskosti a Slovenska a podpore našich členov.

V súčasnosti táto činnosť prebieha v 31. miestnych skupinách a 2. obvodných výboroch. Pri Spolku Slovákov v Poľsku fungujú slovenské domy a klubovne, v ktorých sa uskutočňujú stretnutia krajanov, nácviky umeleckých zoskupení, vystúpenia, súťaže, výstavy, tvorivé dielne, letné tábory a podobne. Nepretržite, od roku 1957, vydávame jediný tlačený mesačník v slovenskom jazyku v Poľsku – Život, ktorý má cca 1500 odberateľov a zohráva dôležitú úlohu pri udržiavaní, vzájomnom spoznávaní a inšpirovaní sa, kreovaní i mobilizácii našich členov, ako aj kultivovaní slovenského jazyka. Okrem toho vydávame vedecký časopis Almanach Slováci v Poľsku a množstvo ďalších publikácií (napr. poľské preklady P.O. Hviezdoslava, A. Hykischa, P. Vilikovského atď.), ktoré propagujú slovenskosť a Slovensko v Poľsku. V našom vydavateľstve a tlačiarni uzrelo svetlo sveta už 4000 titulov v 11 jazykoch, ktoré sa nachádzajú na 4 kontinentoch v 19 krajinách sveta.

Propagujeme taktiež výtvarné umenie, pričom v Galérii slovenského umenia v Krakove predstavilo za 25 rokov jej fungovania svoju tvorbu už viac ako 200 slovenských umelcov, ako aj umelcov iných národností propagujúcich Slovensko.

Podporujeme tiež vyučovanie slovenského jazyka, pričom pre deti našich členov organizujme tvorivé dielne, akcie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, mikulášske besiedky a pod., ako aj výlety či letné jazykové tábory na Slovensko. Pre učiteľov slovenského jazyka z Poľska a Ukrajiny organizujeme metodické školenia.

Okrem podpory aktivít našich miestnych skupín, usporadúvame aj celospolkové podujatia ako prehliadku slovenských folklórnych umeleckých zoskupení v Poľsku Fašiangy-Ostatki v Krempachoch, vedomostnú súťaž Poznaj Slovensko – vlasť svojich predkov v Kacvíne, recitačnú súťaž Prednes slovenskej poézie a prózy Františka Kolkoviča vo Vyšných Lapšoch, výtvarnú súťaž Ludwika Korkoša, Dni slovenskej kultúry na Spiši, Dni slovenskej kultúry na Orave, Národný výstup na Babiu horu, Prehliadku krajanských dychových hudieb v Kacvíne a iné.

Aktívne spolupracujeme s inými národnostnými a etnickými komunitami v Poľsku a v rámci Zmiešanej komisie vlády a národnostných a etnických menšín vo Varšave sa zúčastňujeme na kreovaní štátnej politiky voči menšinám.

O ďalších našich aktivitách sa viac môžete dozvedieť na našej stránke tsp.org.pl, ako aj na našom Facebookovom profile a Instagrame.

Ústredný výbor Spolku Slovákov v Poľsku

Licznik wizyt

36553
Wejść w tym miesiącu: 4918