Slovenský dom v Jablonke pod strechou

Jablonka na Orave patrí dnes k moderným rýchlo rozvíjajúcim sa obciam s veľkým potenciálom v oblasti obchodu a turistického ruchu. Hoci pandémia koronavírusu obmedzila viaceré projekty a bola dokonca zneužitá na „dočasné“ pozastavenie odbavovania svätej omše v slovenskom jazyku, čo krajania vždy pri návšteve Oravy nezabudnú spomenúť, predsa len aj počas nej sa ukázalo, že slovensko-poľská spolupráca môže mať pozitívny dopad pre celý región.

Prísľub dvoch prezidentov

Takto to svojho času prezentovali aj prezidenti Poľskej republiky Lech Kaczyński a Slovenskej republiky Ivan Gašparovič na priateľskom stretnutí v Jablonke 22. fe­bruára 2009, kde sa k nim v mene slovenskej menšiny na Orave prihovoril vtedajší podpredseda Ústredného výboru Spolku Slovákov v Poľsku František Harkabúz. Vo svojej zdravici vyjadril túžbu, aby Slováci roztrúsení po dedinkách hornej Oravy mali svoj kultúrny dom v jej centre – v Ja­blonke. Doslova povedal: „Prosím pánov prezidentov, aby ste nás podporili, lebo sme už v menšine a menšinu treba chrániť a podporovať.“ Reakcia poľského prezidenta Lecha Kaczyńského bola veľmi srdečná a úprimná, keď vzápätí prisľúbil slovenskej menšine v tejto záležitosti pomoc. K nemu sa bez váhania pripojil aj slovenský prezident Ivan Gašparovič, a tak sa myšlienka vybudovania centra slovenskej kultúry na hornej Orave, o ktoré sa oravskí Slováci usilovali fakticky už od skončenia druhej svetovej vojny, stala prestížnou záležitosťou najvyšších činiteľov oboch štátov.

Na základe spomínaných prísľubov získal Spolok Slovákov v Poľsku zo Slovenska prvú dotáciu, za ktorú sme zakúpili pozemok v centre Jablonky. Z poľskej strany bohužiaľ naplnenie prísľubu na istý čas zahatila jedna z najtragi­ckejších udalostí v dejinách Poľska – pád lietadla 10. apríla 2011 v Smolensku, pri ktorom zahynulo 96 popredných predstaviteľov poľského štátu, letiacich na uctenie si pamiatky zavraždených poľských vlastencov v Katyńskom lese. Medzi nimi bol aj poľský prezident Lech Kaczyński s manželkou. Jeho sľub, ktorý dal Slovákom na Orave však neostal nenaplnený a po rokovaniach generálneho tajomníka Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomíra Molitorisa a generálneho konzula Slovenskej republiky v Krakove Ivana Škorupu s vojvodom Malopoľského vojvodstva Jerzym Mille­rom bola dohodnutá možnosť odkúpenia niektorých pozemkov na hornej Orave Spolkom Slovákov v Poľsku za 5% ich hodnoty.

Oslava oravskej kultúry

Zakúpený pozemok v Jablonke sa okamžite stal tým, čím by mal byť aj v budúcnosti, teda miestom určeným na udržiavanie, kultivovanie a prezentáciu slovenskej kultúry, jazyka i tradícií, ukázanie bohatosti materiálnej i ducho­vnej ponuky regiónu, ako aj prezentovanie poľsko-slovenského priateľstva a vzájomnej tolerancie.To všetko sa skĺbilo v XVII. ročníku Dní slovenskej kultúry na Orave v roku 2010. V strede zakúpeného pozemku postavili vtedy Oravci podľa miestneho zvyku vysoký dvadsaťmetrový máj, ktorý následne tancami i piesňami v slovenčine i nárečí ohrávali krajanské folklórne súbory ahostia zo Slovenska.

Čo rozkvitne na lúke?

Nadšenie bolo veľké, no v nasledujúcich rokoch trochu ochladlo, keďže napriek zakúpenému pozemku, vypracovanej projektovej dokumentácii i vyššie spomínanému prísľubu dvoch najvyšších ústavných činiteľov, sa nedarilo získať granty na samotnú výstavbu. Pozemok tak zarástol šťavnatou trávou a jedného pekného dňa susedova kravička, ktorá sa pásla priviazaná o postavený máj, túto dvadsaťmetrovú okrasu nášho pozemku zhodila. Nuž ale, povedali sme si, že jedna krava predsa nemôže povaliť tento ambiciózny plán, a tak nasledovalo znovu obdobie písania množstva listov, podávania ďalších grantov, vysvetľovania, objasňovania a snáh o naplnenie našich túžob, ktoré dostali podporu a požehnanie dvoch prezidentov.

Položenie základného kameňa

Oporu sme nakoniec našli v roku 2019 u vtedajšieho poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a predsedu výboru pre obranu a bezpečnosť Antona Hrnka i ministra financií Slovenskej republiky Petra Kažimíra, ktorý mimoriadnym rozpočtovým opatrením poskytol financie na začatie výstavby. Zároveň sa vo veci angažoval aj slovenský veľvyslanec v Poľsku Dušan Krištofík a po nadobudnutí dotácie zo Slovenska podporilo projekt Centra slovenskej kultúry v Jablonke i poľské Ministerstvo vnútra a správy (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji), ktoré má v súčasnosti v gescii menšinovú problematiku v Poľsku. Vďaka tomu sme 6. júla 2019 mohli položiť základný kameň našej oravskej inštitúcie.

Veľký pokrok

Odvtedy prešli necelé dva roky a priestranné Centrum slovenskej kultúry je na prekvapenie všetkých už pod strechou. – Urobili sme veľký pokrok a chceli by sme naďalej pokračovať, hovorí podpredseda ÚV SSP a predseda miestnej skupiny SSP v Ja­blonke Ján Bašisty. – Za necelé dva roky sa nám podarilo vybudovať hrubú stavbu a dostať ju pod strechu, čo všetci miestni veľmi obdivujú. Je to vďaka tomu, že sme to robili hospodárnym spôsobom a už teraz je hodnota budovy podstatne vyššia ako financie, ktoré sme na ňu vynaložili. Týmto spôsobom ju chceme budovať aj naďalej. Jej dokončenie však ešte vyžaduje ďalšie finančné prostriedky na základnú infraštruktúru, omietky, podlahy, prostredie okolo domu a podobne. Bolo by dobre, ak by sme ich získali čo najrýchlejšie, lebo ceny materiálov i práce idú každým dňom hore a stavba sa tak stáva drahšou.

Dom máme uzatvorený a už mám od neho aj kľúče, dodáva s úsmevom hlavný iniciátor a koordinátor prác, generálny tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris. – Úžasne to napreduje, urobili sme obrovské množstvo práce a vlastne už budova stojí, už ju je potrebné „len“ dokončiť. Momentálne potrebujeme urobiť inštalácie, elektriku, vonkajšie dokončovacie práce, zatepľovanie, omietky, práce v interiéri, vyhotovenie dlažby, vybavenie a množstvo drobných dokončovacích prác vo vnútri.

Oravský dom so slovenskou dušou

Prechádzam sa po uzavretej stavbe a predstavujem si, ako asi budú vyzerať a na čo budú slúžiť jej jednotlivé časti. Tu niekde sa bude nachádzať galéria s obrazmi našich slovenských umelcov z hornej Oravy Lýdie Mšalovej a Františka Kolkoviča, inde zas krajanská klubovňa, archív, knižnica či ďalšie priestory na pripomienky oravských dejín i súčasnosti. Jedno zo zákutí mi evokuje priestor vho­dný na hrací box, v ktorom by si návštevníci mohli prehrať básne a poviedky našich oravských autorov alebo tradičnú oravskú muziku v podaní našich fantastických oravských muzikantov a spevákov. Samozrejme v slovenčine i v nárečí. Lebo toto nárečie je tiež naše slovenské a aj Slováci sú Oravci, nobohužiaľ v časti hornej Oravy, ktorá bola pripojená k Poľsku, nie je táto skutočnosť miestnymi inštitúciami reflektovaná.

Ako tak prechádzam jednotlivými zákutiami zisťujem, že imponujúce sú nielen samotné miestnosti, ktoré povzbudzujú moju fantáziu, ale aj výhľady naskytujúce sa z už zasklených trojvrstvových okien. Zo severnej strany je prekrásny pohľad na Jablonku, z južnej zas pri dobrom počasí možno obdivovať majestátne tatranské štíty. Napadá mi, že toto miesto má svoje nezameniteľné „genius loci“ a určite bude vhodné aj na organizovanie rôznych umele­ckých plenérov.

Počas mojej obhliadky stretávam na schodoch Ľ. Molitorisa, ktorý práve rieši drobné problémy, aké sa zjavia na každej stavbe a pýtam sa ho na jej hlavný účel. – Bude tu sídlo Obvodného výboru na Orave Spolku Slovákov v Poľsku, klubovňa pre krajanov, výstavné priestory, knižnica, pracovňa pre redaktora časopisu Život…, vypočítava narýchlo. – Bude tu aj najväčšia miestnosť na hornej časti Oravy, ktorá má rozlohu 440 m2, kde budeme môcť organizovať väčšie kultúrne podujatia. Informácia o tom, že v daždi a zime už nebudeme musieť moknúť a mrznúť pod provizórnymi stanmi, keď nikto nevie a nechce poskytnúť priestory pre prezentovanie slovenskej kultúry na Orave, vo mne vyvoláva príjemné pocity.

Dom, ktorý spája

Centrum slovenskej kultúry vJablonke by malo pomôcť vyriešiť základný problém uchovávania, prezentovania i kultivovania materiálnej a duchovnej kultúry oravských Slovákov v Poľsku. Vzniká ako symbol vzájomnej spolupráce Poľskej republiky a Slovenskej republiky, vďaka finančnej pomoci oboch štátov, udeľovanej prostredníctvom Ministerstva vnútra a správy Poľskej republiky i Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktoré majú v gescii aj zabezpečenie podpory pri zachovávaní a rozvíjaní jazyka, zvykov, tradícií i kultúry slovenskej menšiny.

Ako podotkol podpredseda ÚV SSP a predseda MS SSP v Jablonke Ján Bašisty, po jeho dostavaní bude určite viac ľudí, ktorí sa budú chcieť angažovať, pričom zároveň vzni­knú priestory, kde sa budú môcť stretávať a kde sa môže prezentovať slovenská kultúra. – Robíme to pre celú Oravu, dodáva na záver, – a chcel by som, aby tento kultúrny dom nedelil, ale spájal celú Oravu – to je najhlavnejšie.

A takáto bola iste aj predstava dvoch najvyšších ústavných činiteľov, poľského prezidenta Lecha Kaczyńského a slovenskej hlavy štátu Ivana Gašparoviča, ktorí týmto gestom zhmotnili vzájomné priateľstvo našich štátov. Veríme, že sa nám aj vďaka pomoci Poľska a Slovenska, podarí túto myšlienku dotiahnuť do úspešného konca.

autor: Milica Majeriková-Molitoris
foto: archív Života, M. Majeriková-Molitoris, Ľ. Molitoris

tsp logo flaga

Informacje kontaktowe

ADRES
ul. św. Filipa 7,
Kraków, 31-150

GODZINY OTWARCIA
Od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00

ADRES E-MAIL
zg@tsp.org.pl

Projekt strony zrealizowano przy wsparciu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji