Statut Towarzystwa Słowaków w Polsce

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Słowaków w Polsce” (zwane dalej Towarzystwo). Towarzystwo działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. Ust. z 2001 r. Nr 79 poz. 855) oraz niniejszego statutu, i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 2

Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona.

§ 3

 1. Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.
 2. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§ 4

 1. Towarzystwo działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Kraków.
 3. Organem prasowym Towarzystwa jest czasopismo Život.
 4. Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd Główny oraz Zarządy ogniw terenowych Towarzystwa używają pieczęci z napisami w języku polskim i słowackim. Ponadto Zarząd Główny używa pieczęci okrągłej w języku polskim i słowackim z napisem w otoku: „Towarzystwo Słowaków w Polsce Zarząd Główny” a w środku logo Towarzystwa.

§ 5

 1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw może jednak zatrudniać pracowników.
 2. Towarzystwo posiada medal „Za Zasługi”, który jest przyznawany osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla rozwoju Towarzystwa Słowaków w Polsce. Tryb przyznawania medalu określa oddzielny regulamin.
 3. Towarzystwo może ustanawiać inne odznaczenia organizacyjne lub wyróżnienia, na zasadach zawartych w obowiązujących przepisach.

§ 6

Towarzystwo może powoływać jednostki terenowe: koła i oddziały. Terenowa jednostka organizacyjna Towarzystwa może posiadać osobowość prawną.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 7

Celem Towarzystwa jest realizacja zadań w zakresie:

 1. Zrzeszania członków słowackiej mniejszości narodowej żyjącej w Polsce, bez względu na ich przynależność polityczną i wyznanie.
 2. Obrony interesów narodowych, kulturalnych, religijnych i społecznych słowackiej mniejszości narodowej.
 3. Upowszechniania i ochrony wolności, praw człowieka, swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
 4. Podtrzymywania słowackiej tradycji narodowej, pielęgnowania oraz rozwoju słowackiej świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 6. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 7. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 8. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
 9. Upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 10. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 11. Ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy osobom poszkodowanym w wyniku wypadków drogowych i zdarzeń losowych.
 12. Działalności charytatywnej.
 13. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 14. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwoju przedsiębiorczości.
 15. Upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
 16. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 17. Promocji i organizacji wolontariatu.

§ 8

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działalności prasowej, wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej.
 2. Organizowanie i prowadzenie domów kultury, świetlic, klubów, bibliotek, kółek zainteresowań oraz dziecięcych i młodzieżowych amatorskich zespołów artystycznych.
 3. Prowadzenie działalności naukowej i badawczej.
 4. Wspieranie nauczania języka słowackiego w szkołach publicznych.
 5. Prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi.
 6. Promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii.
 7. Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno-prawnych dla osób fizycznych.
 8. Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych.
 9. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Towarzystwa.
 10. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.
 11. Organizację konferencji, sympozjów, szkoleń, kursów językowych, warsztatów itp.

§ 9

 1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

 1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.

§ 11

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.
 3. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Koła, Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Członkowie zwyczajni i wspierający należą organizacyjnie do właściwego Oddziału i Koła terenowego.

§ 13

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
 2. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,
 3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Towarzystwa,
 4. zaskarżania uchwały Koła lub Oddziału do Zarządu Głównego o skreśleniu z listy członków,
 5. korzystania z majątku Towarzystwa.
 6. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
 7. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 8. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Towarzystwa,
 9. brania czynnego udziału w działalności Towarzystwa.

§ 14

 1. Członek wspierający ma prawo do:
 2. głosu doradczego w statutowych władzach Towarzystwa.
 3. zaskarżania do Zjazdu Krajowego uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa o skreśleniu z listy członków.
 4. Członek wspierający ma obowiązek:
 5. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 6. brania czynnego udziału w działalności Towarzystwa,
 7. materialnego wspierania działalności Towarzystwa w zadeklarowanej wysokości.

§ 15

Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

 1. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 2. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Koła, Zarządowi Oddziału, lub Zarządowi Głównemu.
 3. skreślenia przez Zarząd Koła, Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,
 4. uchwały Zarządu Koła, Zarządu Oddziału lub Zarządu Głównego za działania na szkodę Towarzystwa.

ROZDZIAŁ IV

Jednostki podstawowe

§ 16

1. Podstawową jednostką organizacyjną Towarzystwa jest Koło, powołane na podstawie uchwały Zarządu Głównego, który określa teren działania Koła oraz może wyrazić zgodę na posiadanie przezeń osobowości prawnej.

2. Do powołania Koła wymagana jest liczba co najmniej 5 członków Towarzystwa.

§ 17

Władzami Koła są:

1) Walne Zgromadzenie Członków,

2) Zarząd Koła.

§ 18

1. Walne Zgromadzenie sprawozdawczo–wyborcze członków Koła zwołuje Zarząd Koła raz na 5 lat w porozumieniu z Zarządem Oddziału, powiadamiając o terminie, miejscu i porządku Zgromadzenia co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Członków Koła zwoływane jest w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

§ 19

1. W Walnym Zgromadzeniu Członków Koła uczestniczą wszyscy członkowie zwyczajni Koła, przedstawiciele Zarządu Oddziału oraz zaproszeni członkowie wspierający.

2. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia Członków Koła należy:

1) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła za ubiegły okres jego kadencji po rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu,

2) wybór Zarządu Koła na okres 5 lat,

3) wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału i Zjazd Krajowy na okres 5 lat,

4) nadanie tytułu Honorowy Przewodniczący Koła,

5) uchwalanie programu działalności Koła.

3. Walne Zgromadzenie Członków Koła dokonuje wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Oddziału i Zjazd Krajowy według następujących proporcji:

1) na Walne Zgromadzenie Oddziału – jednego delegata na 25 członków Koła,

2) na Zjazd Krajowy – jednego delegata na 50 członków Koła,

3) Koło nie należące do żadnego Oddziału Towarzystwa wybiera na Zjazd Krajowy jednego delegata na 25 członków Koła.

4) kadencja delegata trwa 5 lat.

§ 20

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków w pierwszym terminie, w drugim – bez względu na liczbę obecnych.

§ 21

1. Zarząd Koła składa się z 3-7 osób w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła, w tym z przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

2. Posiedzenie Zarządu Koła zwołuje przewodniczący ewentualnie jego zastępca lub sekretarz co najmniej 2 razy w roku.

3. Uchwały Zarządu Koła są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zarządu.

4. Do kompetencji Zarządu Koła należy:

1) kierowanie działalnością Koła,

2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Koła, Walnego Zgromadzenia członków Oddziału, postanowień Zarządu Głównego Towarzystwa,

3) opracowanie planów działalności i sprawozdań,

4) zarządzanie majątkiem Koła w granicach upoważnienia Zarządu Głównego,

5) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności zgodnie z § 8 niniejszego Statutu według ogólnych wytycznych Zarządu Głównego,

6) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

7) reprezentowanie Koła na zewnątrz,

8) przyjmowanie w drodze uchwały członków zwyczajnych i wspierających.

5. W czasie trwania kadencji, w przypadku wystąpienia wakatów we władzach Koła, władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ V

Oddziały Towarzystwa

§ 22

1. Oddziały Towarzystwa może powołać Zarząd Główny, jeżeli na danym terenie istnieją co najmniej 3 Koła Towarzystwa.

2. Teren działalności i miejsce siedziby Oddziału ustala Zarząd Główny.

§ 23

Władzami Oddziału są:

1) Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału,

2) Zarząd Oddziału,

3) Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 24

1. Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Delegatów Oddziału odbywa się raz na pięć lat i jest zwoływane przez Zarząd Oddziału w porozumieniu z Prezydium Zarządu Głównego. Zebranie sprawozdawcze odbywa się raz w roku.

2. Termin i program Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału powinien być podany do wiadomości Zarządom Kół i członkom Oddziału co najmniej na 14 dni przed terminem jego odbycia.

§ 25

1. Na żądanie Prezydium Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej Oddziału lub 1/3 liczby kół, Zarząd Oddziału zobowiązany jest zwoływać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału.

2. Zarząd Oddziału może również zwoływać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału z własnej inicjatywy po porozumieniu się z Prezydium Zarządu Głównego.

3. Postanowienia dotyczące Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego stosuje się odpowiednio do Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Delegatów Oddziałów.

§ 26

W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – delegaci wybrani na zebraniach Kół,

2) z głosem doradczym – członkowie władz Towarzystwa oraz zaproszeni członkowie wspierający i goście.

§ 27

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału należy:

1. Uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Zjazdu Krajowego Towarzystwa.

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.

3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.

4. Wybór członków Zarządu Oddziału i członków Komisji Rewizyjnej Oddziału.

5. Wybór delegatów na Zjazd Krajowy – jednego delegata na 100 członków Oddziału – na okres 5 lat.

§ 28

Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów w pierwszym terminie, w drugim bez względu na liczbę obecnych.

§ 29

1. Zarząd Oddziału składa się z 3-7 osób, w tym z przewodniczącego i sekretarza.

2. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje przewodniczący lub sekretarz co najmniej raz na trzy miesiące.

5. Kadencja Zarządy Oddziału trwa 5 lat.

§ 30

1. Zarząd Oddziału jest organem wykonawczym Oddziału. Kieruje jego pracą i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów Oddziału.

2. Do zakresu działalności Zarządu Oddziału należy:

1) kierowanie działalnością Oddziału,

2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału oraz postanowień Zarządu Głównego Towarzystwa,

3) opracowywanie planów działalności, preliminarzy i sprawozdań Oddziałów,

4) zarządzanie majątkiem Oddziału w granicach upoważnienia Zarządu Głównego,

5) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności zgodnie z § 8 niniejszego Statutu według ogólnych wytycznych Prezydium Zarządu Głównego,

6) uchylanie uchwał Zarządów Kół niezgodnych z niniejszym Statutem lub prawem,

7) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału,

8) żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Kół,

9) reprezentowanie Oddziału Towarzystwa na zewnątrz,

10) przyjmowanie w drodze uchwały członków zwyczajnych i wspierających.

§ 31

1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontrolnym i działa w oparciu o regulamin opracowany przez Główną Komisję Rewizyjną.

2. Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1) zgłaszanie na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału,

2) kontrolowanie całokształtu działalności Oddziału – w tym Kół wchodzących w skład Oddziału – co najmniej raz do roku,

3) składanie na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału uwag i wniosków dotyczących jego działalności statutowej i finansowej.

§ 32

W czasie trwania kadencji, w przypadku wystąpienia wakatów we władzach Oddziału, władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ VI

Naczelne władze Towarzystwa

§ 33

Naczelnymi władzami Towarzystwa są:

 1. Zjazd Krajowy
  1. Zarząd Główny
  1. Prezydium Zarządu Głównego
  1. Główna Komisja Rewizyjna
  1. Główny Sąd Koleżeński

Kadencja naczelnych władz Towarzystwa trwa 5 lat.

A. Zjazd Krajowy

§ 34

Zjazd Krajowy jest najwyższą władzą Towarzystwa. Zjazd Krajowy może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 35

Zjazd Krajowy zwyczajny jest zwoływany przez Zarząd Główny co 5 lat.

§ 36

W Zjeździe Krajowym biorą udział:

1) z głosem decydującym – delegaci wybrani na zebraniach w Kołach i Oddziałach Towarzystwa. Zasady wyboru delegatów są następujące:

– Walne Zgromadzenie Członków Koła należącego do Oddziału Towarzystwa wybiera jednego delegata na 50 członków Koła na okres 5 lat.

– Koło nie należące do żadnego Oddziału Towarzystwa wybiera na Zjazd Krajowy jednego delegata na 25 członków Koła na okres 5 lat.

– Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału wybiera na Zjazd Krajowy – jednego delegata na 100 członków Oddziału na okres 5 lat.

2) z głosem doradczym – zaproszeni członkowie wspierający.

§ 37

Termin, miejsce oraz porządek obrad Zjazdu Krajowego podaje Zarząd Główny do wiadomości Oddziałom i Kołom za pośrednictwem pisma okólnego, nie później niż 14 dni przed terminem Zjazdu Krajowego.

§ 38

Do kompetencji Zjazdu Krajowego należy:

1. Uchwalanie ogólnego kierunku działalności Towarzystwa.

2. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

3. Wybór przewodniczącego Zarządu Głównego i Sekretarza Generalnego, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego. Zjazd Krajowy może również ustanawiać inne funkcje w Zarządzie Głównym.

4. Uchwalanie zmian Statutu Towarzystwa oraz rozwiązanie Towarzystwa.

5. Uchwalanie regulaminów władz naczelnych Towarzystwa.

6. Nadawanie tytułu Honorowego Przewodniczącego Zarządu Głównego Towarzystwa.

7. Inne sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych władz.

§ 39

1. Zjazd Krajowy jest prawomocny przy obecności co najmniej połowy ilości delegatów, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.

2. Uchwały Zjazdu Krajowego zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał, o których mowa w rozdziale VII Statutu.

§ 40

Nadzwyczajny Zjazd Krajowy może być zwoływany na podstawie:

1) uchwały Zarządu Głównego,

2) żądania Głównej Komisji Rewizyjnej,

3) pisemnego wniosku 1/3 Oddziałów.

§ 41

1. W Nadzwyczajnym Zjeździe Krajowym uczestniczą delegaci wybrani na ostatni Zjazd Krajowy Towarzystwa.

2. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

B. Zarząd Główny

§ 42

 1. Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, zgodnie z uchwałami Zjazdu Krajowego, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Zjazdem Krajowym.
 2. Zarząd Główny jest wybierany na Zjeździe Krajowym.
 3. Zarząd Główny składa się z 7-28 członków.
 4. Osobą uprawnioną do reprezentowania Zarządu Głównego jest Przewodniczący i Sekretarz Generalny.
 5. Zasady działania Zarządu Głównego ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
 6. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku.

7.  W czasie trwania kadencji, w przypadku wystąpienia wakatów we władzach Zarządu Głównego, władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 43

 1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
 2. realizacja uchwał Zjazdu Krajowego,
 3. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 4. kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa,
 5. ustalenie budżetu Towarzystwa,
 6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,
 7. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,
 8. zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Zjazdy Krajowego,
 9. zawieranie porozumień z członkami wspierającymi,
 10. składanie sprawozdań ze swej działalności na Zjeździe Krajowym,
 11. powoływanie komisji i zespołów problemowych,
 12. powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych – Oddziałów i Kół – oraz określanie zasięgu ich działania i siedziby, wyrażanie zgody na posiadanie przez nie osobowości prawnej,
 13. koordynowanie działalności jednostek terenowych,
 14. zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów i Kół, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Towarzystwa,
 15. zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów i Kół, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz Towarzystwa,
 16. uchwalanie regulaminów przewidzianych statutem, w tym ramowych regulaminów Zarządów Oddziałów,
 17. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów w sprawach określonych w §14 ust.1 pkt 2 i §15 pkt 3 i 4,
 18. określanie zadań bieżących Towarzystwa,
 19. podejmowanie decyzji w sprawie określenia, jakie rodzaje działalności pożytku publicznego są odpłatne, a jakie nieodpłatne,
 20. podejmowanie decyzji o współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania, oraz o członkostwie w tych organizacjach na zasadach pełnej autonomii,
 21. przyjmowanie w drodze uchwały członków zwyczajnych i wspierających.

§ 44

Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się według potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku i zwoływane są przez przewodniczącego Zarządu Głównego lub w razie jego nieobecności przez jednego z wiceprzewodniczących.

C. Prezydium Zarządu Głównego

§ 45

1. Zarząd Główny wybiera spośród swego grona Prezydium w składzie od 7 do 11 osób. Do Prezydium Zarządu Głównego wchodzą: wybrani przez Zjazd Przewodniczący i Sekretarz Generalny oraz 3 wiceprzewodniczących i 2–6 członków.

2. Posiedzenia Prezydium odbywają się według potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał i zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu Głównego lub Sekretarza Generalnego.

3. Prezydium Zarządu Głównego kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego.

§ 46

Do kompetencji Prezydium Zarządu Głównego należy:

1. Wykonywanie uchwał Zjazdu Krajowego i Zarządu Głównego.

2. Kierowanie ogólną działalnością Towarzystwa i gospodarką finansową w ramach budżetu Towarzystwa.

3. Zatwierdzanie bilansów budżetowych Oddziałów.

4. Sporządzanie sprawozdań, bilansów i budżetów.

D. Główna Komisja Rewizyjna

§ 47

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 7 osób wybranych przez Zjazd Krajowy na okres 5 lat.

2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

3. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego.

§ 48

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa, w tym Oddziałów i Kół,
 2. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Głównego,
 4. zwoływanie Zjazdu Krajowego w razie niezwołania go przez Zarząd Główny w terminie określonym statutem,
 5. składanie na Zjeździe Krajowym wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Towarzystwa,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Zjeździe Krajowym.

§ 49

 1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.
 2. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie.
 3. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Towarzystwa wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 4. Główna Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu Głównego. Niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do Komisji Rewizyjnej Oddziału Towarzystwa. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

– nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

– nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
– nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z 2001 r.; Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799 z 2002 r.; Nr 113, poz. 984 oraz Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535 z 2003 r.).

5. Główna Komisja Rewizyjna może zostać odwołana przez Zjazd Krajowy przez nieudzielenie jej absolutorium lub na pisemny wniosek większości członków zwyczajnych Towarzystwa.

6. W czasie trwania kadencji, w przypadku wystąpienia wakatów we władzach Głównej Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

E. Główny Sąd Koleżeński

§ 50

Sąd Koleżeński składa się z 5-7 członków. Wybiera on ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 51

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozstrzyganie sporów między członkami, wynikłych na tle działalności Towarzystwa.

§ 52

1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary organizacyjne:

a) upomnienie,

b) nagana,

c) wykluczenie z Towarzystwa,

2. Sąd Koleżeński określa tryb swojej pracy w drodze regulaminu.

§ 53

1. Sąd Koleżeński w I instancji orzeka w składzie 3–osobowym.

2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego I instancji przysługuje, w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia, odwołanie do Sądu Koleżeńskiego II instancji. Sąd Koleżeński II instancji orzeka w rozszerzonym i zmienionym składzie.

3. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego II instancji są ostateczne.

4. W czasie trwania kadencji, w przypadku wystąpienia wakatów we władzach Głównego Sądu Koleżeńskiego, władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 54

Uchwały władz Towarzystwa (Oddziału, Koła), podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych członków, o ile statut nie stanowi inaczej.

Rozdział VI

Majątek i fundusze

§ 55

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości i fundusze.

§ 56

 1. Źródłami majątku Towarzystwa są:
 2. składki członkowskie,
 3. darowizny, zapisy i spadki,
 4. wpływy z działalności statutowej Towarzystwa (dochody z własnej działalności, dochody z  majątku Towarzystwa),
 5. dotacje.
 6. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku.
 7. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd Główny w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Towarzystwa.
 8. 10% kwoty pochodzącej ze składek członkowskich Zarząd Oddziału odprowadza w terminie 30 dni na konto Zarządu Głównego.
 9. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Zabrania się:
 11. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,
 12. przekazywania majątku towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 13. wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
 14. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 57

 1. Dla ważności majątkowych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych Towarzystwa, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Głównego działających łącznie: przewodniczącego lub jednego z wiceprzewodniczących oraz sekretarza generalnego. W przypadku Zarządu Oddziału posiadającego osobowość prawną wymagane są podpisy działających łącznie: przewodniczącego i sekretarza.
 2. Dla ważności niemajątkowych oświadczeń woli, innych pism i dokumentów, wymagany jest jeden podpis członka Zarządu Głównego (Zarządu Oddziału) w osobie: przewodniczącego, jednego z wiceprzewodniczących lub sekretarza generalnego (sekretarza).

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 58

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Zjazd Krajowy wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Zjazd Krajowy określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa nie uregulowanych w statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Licznik wizyt

29914
Wejść w tym miesiącu: 5393