PODMIENKY SÚŤAŽE

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ LUDWIKA KORKOŠA

            Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných škôl zo Spiša a Oravy v Poľsku, ktorí zašlú do redakcie časopisu Život jednu prácu na uvedenú tému. Výtvarné práce zaslané do výtvarnej súťaže sa nevracajú.

            Autor zaslaním práce do súťaže zároveň čestne prehlasuje, že výtvarnú prácu vypracoval sám, že vlastní neobmedzené autorské práva na zasielanú prácu, že výtvarná práca je pôvodná a že jej prezentovaním nevznikne vyhlasovateľovi žiadny záväzok voči tretím osobám.

            Autor zaslaním výtvarnej práce do súťaže súhlasí s jej prezentovaním, nekomerčným využitím a verejným rozširovaním výtvarnej práce alebo jej kópie.

            Autor zaslaním výtvarnej práce do súťaže dáva súhlas s použitím výtvarnej práce na účely propagácie výtvarnej súťaže a jej uverejnením v časopise Život.

            Autor zaslaním výtvarnej práce dáva vyhlasovateľovi redakcii Život súhlas so spracovaním osobných údajov, fotografických záberov a ich publikácie v prípade vyzdvihovania odmeny.

            Práce s označením „Výtvarná súťaž“ je potrebné poslať do určeného termínu (vyhláseného vždy v septembrovom čísle časopisu Život) na adresu redakcie:
Redakcia Život, ul. św. Filipa 7, 31-150 Kraków.

            Každá práca zaslaná do výtvarnej súťaže musí obsahovať nasledujúce údaje:
názov práce, meno, priezvisko, vek a presnú adresu autora, triedu a adresu školy, ktorú navštevuje.
Práce bez týchto údajov nebudú zohľadnené.

HODNOTENIE

            Najkrajšie práce budú ocenené porotou v dvoch vekových kategóriách:

                        I. mladšia skupina (od 1. do 4. triedy ZŠ)

                        II. staršia skupina (od 5. do 8. triedy ZŠ)

Výsledky súťaže budú vyhlásené v aprílovom čísle Života. Odmenené práce budú prezentované v Slovenskom inštitúte vo Varšave a Galérii slovenského umenia v Krakove, v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej, v Slovenských domoch v Podvlku, Kacvíne a Vyšných Lapšoch, ako aj v klubovni Spolku Slovákov v Poľsku v Jablonke.

tsp logo flaga

Informacje kontaktowe

ADRES
ul. św. Filipa 7,
Kraków, 31-150

GODZINY OTWARCIA
Od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00

ADRES E-MAIL
zg@tsp.org.pl

Projekt strony zrealizowano przy wsparciu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji