WARUNKI KONKURSU

KONKURS PLASTYCZNY IM. LUDWIKA KORKOŠA

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie ze szkół podstawowych ze Spisza i Orawy w Polsce, którzy prześlą na adres redakcji czasopisma Život jedną pracę związaną z zadeklarowanym tematem. Prace nadesłane do konkursu nie podlegają zwrotowi.

Autor przesyłając pracę do konkursu równocześnie oświadcza, że pracę wykonał osobiście i posiada wszelkie prawa autorskie do niej, praca jest oryginalna i przy jej prezentacji nie powstanie dla ogłaszającego konkurs żadne zobowiązanie wobec osób trzecich.

Autor nadsyłając pracę do konkursu zgadza się tym samym na jej publikację, jej niekomercyjne wykorzystanie oraz publiczne rozpowszechnianie kopii.

Autor nadsyłając pracę do konkursu zgadza się na jej wykorzystanie do celów promocji konkursu rysunkowego i jej opublikowanie na łamach Života.

Autor pracy zgadza się na przetwarzanie danych osobowych przez redakcję Život oraz na wykonanie i opublikowanie fotografii nagrodzonych prac.

Prace z dopiskiem „Konkurs plastyczny” należy przesłać do przeznaczonego terminu (publikowanego we wrześniowym numerze Života) na adres redakcji (prace można przesyłać również zbiorowo):
Redakcja Život, ul. św. Filipa 7, 31-150 Kraków.

UWAGA! Każda praca nadesłana do konkursu powinna zawierać następujące dane:
tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, klasę, dokładny adres szkoły.
Prace bez tych danych nie będą uwzględniane.

OCENA

Najpiękniejsze prace zostaną ocenione przez jury w dwóch kategoriach wiekowych:

I grupa młodsza (od 0 do IV klasy SP)

II grupa starsza (od V do VIII klasy SP)

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w przyszłorocznym, kwietniowym, numerze czasopisma Život.

Dla laureatów konkursu przewidziane są cenne nagrody rzeczowe.

Wystawa pokonkursowa nagrodzonych prac odbędzie się w Instytucie Słowackim w Warszawie oraz Galerii Sztuki Słowackiej TSP w Krakowie, w Centrum Kultury Słowackiej w Nowej Białej, w Domach Słowackich w Podwilku, Kacwinie i Łapszach Wyżnych oraz świetlicy Towarzystwa Słowaków w Polsce w Jabłonce.