• Polski
  • Slovak
A A A

Učitelia slovenského jazyka sa vzdelávali v Novej Belej

 
V dňoch 17.-19. mája 2018 sa v Centre slovenskej kultúry Spolku Slovákov v Poľsku v Novej Belej konalo školenie pre učiteľov slovenského jazyka z Poľska a z Ukrajiny, ktoré usporiadalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spolu so Spolkom Slovákov v Poľsku, Metodicko-pedagogickým centrom Regionálnym pracoviskom v Prešove a v súčinnosti so Slovenským inštitútom vo Varšave, Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Generálnym konzulátom SR v Krakove, Generálnym konzulátom SR v Užhorode, Základnou školou v Novej Belej a Základnou školou s materskou školou Chminianska Nová Ves. Téma školenia bola Prednes slovenskej poézie a prózy ako podpora slovenského národného povedomia Slovákov žijúcich v zahraničí. Lektorkami školenia boli PhDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA a Mgr. Ana Hekkelová. Trojdňového školenia sa zúčastnilo osemnásť ľudí. V priebehu školenia sa učitelia oboznámili so základnými pravidlami prednesu a úskaliami, s ktorými sa môžu pri rozličných textoch pripravovaných na prednes stretnúť. Rozprávali tiež o výbere textu na prednes a zohľadňovaní predpokladov recitátora, ktorému text vyberajú. Zároveň mali príležitosť diskutovať o svojich skúsenostiach z vyučovania slovenského jazyka v inonárodnom prostredí.
V príjemnej pracovnej nálade sa venovali i praktickým ukážkam prednesu a sami si mohli vyskúšať úlohu recitátora. Na záver získali Potvrdenie o účasti na školení a po spoločnom sústrední i osviežení si slovenského jazyka vo vzájomných rozhovoroch odišli do svojich pracovísk, kde budú naďalej usilovne zveľaďovať slovenské dedičstvo.
 
Agáta Jendžejčíková
 
Foto: Milica Majeriková-Molitoris

  
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.dodajdo.com