• Polski
  • Slovak
A A A

Súťaž Poznaj Slovensko - vlasť svojich predkov

 
Dňa 18. mája 2018 sa uskutočnila v Slovenskom dome Spolku Slovákov v Kacvíne vedomostná súťaž Poznaj Slovensko – vlasť svojich predkov venovaná žiakom, ktorí navštevujú vyučovanie slovenského jazyka zo základných škôl a gymnázií na Spiši a Orave. Organizátorom súťaže je Spolok Slovákov v Poľsku spolu s Miestnou skupinou SSP v Kacvíne. Súťaž podporil Generálny konzulát SR v Krakove a Slovenský inštitút vo Varšave.
Súťaže sa zúčastnili družstvá zo základných škôl z Novej Belej, Krempách, Vyšných Lápš, Kacvína a z gymnázií v Krempachoch a v Nižných Lapšoch. Žiaci sa v priebehu súťaže preukázali znalosťami o Slovensku i prihraničnom regióne Spiša a Oravy. Ich snaženia hodnotila porota v zložení: generálny konzul SR v Krakove Ivan Škorupa, učiteľka kontinuálneho vzdelávania Metodicko-pedagogického centra, pracovisko Prešov PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA a učiteľka slovenského jazyka Mgr. Ana Hekkelová. Súťaž viedla a otázky žiakom predkladala redaktorka Života PhDr.Milica Majeriková-Molitoris, PhD. Čestnými hosťami boli riaditeľka Základnej školy J. Pavla II. v Kacvíne Mgr. Magdalena Wenitová a generálny tajomník ÚV SSP PhDr. Ľudomír Molitoris, PhD.
Medzi súťažiacimi vládla výborná nálada. Okrem nich súťaž sledovali aj ďalší žiaci, ktorí navštevujú vyučovanie slovenského jazyka na školách na Spiši.
V kategórii základných škôl boli udelené dve prvé miesta pre žiakov zo ZŠ v Novej Belej a ZŠ v Kacvína, druhé miesto patrilo družstvu zo ZŠ z Krempách a tretie s výbornými výsledkami žiakom zo ZŠ z Vyšných Lápš (títo žiaci sa učia slovenčinu len druhý rok). Druhá kategória – gymnázia – prvé miesto patrilo družstvu z Nižných Lápš a druhé družstvu z Krempách. Veľké ďakujem patrí učiteľom, ktorí pripravili žiakov do súťaže.
Poďakovanie patrí aj vedúcej Slovenského domu v Kacvíne Daniele Radeckej spolu s ďalšími členmi tamojšieho výboru SSP za prípravu priestorov a milé prijatie i pohostenie.
 
Agáta Jendžejčíková
Foto: Milica Majeriková-Molitoris, Ľudomír Molitoris

  
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.dodajdo.com