• Polski
 • Slovak
A A A

Statut Towarzystwa

 

§ 27

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału należy:

 1. Uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Zjazdu Krajowego Towarzystwa.
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 4. Wybór członków Zarządu Oddziału i członków Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 5. Wybór delegatów na Zjazd Krajowy – jednego delegata na 100 członków Oddziału – na okres 5 lat.

§ 28

Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów w pierwszym terminie, w drugim bez względu na liczbę obecnych.

 

§ 29

Zarząd Oddziału składa się z 3-7 osób, w tym z przewodniczącego i sekretarza.

Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje przewodniczący lub sekretarz co najmniej raz na trzy miesiące.

Kadencja Zarządy Oddziału trwa 5 lat.

§ 30

1. Zarząd Oddziału jest organem wykonawczym Oddziału. Kieruje jego pracą i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów Oddziału.

2. Do zakresu działalności Zarządu Oddziału należy:

 • kierowanie działalnością Oddziału,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału oraz postanowień Zarządu Głównego Towarzystwa,
 • opracowywanie planów działalności, preliminarzy i sprawozdań Oddziałów,
 • zarządzanie majątkiem Oddziału w granicach upoważnienia Zarządu Głównego,
 • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności zgodnie z § 8 niniejszego Statutu według ogólnych wytycznych Prezydium Zarządu Głównego,
 • uchylanie uchwał Zarządów Kół niezgodnych z niniejszym Statutem lub prawem,
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału,
 • żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Kół,
 • reprezentowanie Oddziału Towarzystwa na zewnątrz,
 • przyjmowanie w drodze uchwały członków zwyczajnych i wspierających.

Strony: « Poprzednia 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 19 Następna »
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.dodajdo.com