• Polski
 • Slovak
A A A

Statut Towarzystwa

 

ROZDZIAŁ V

Oddziały Towarzystwa

 

§ 22

 1. Oddziały Towarzystwa może powołać Zarząd Główny, jeżeli na danym terenie istnieją co najmniej 3 Koła Towarzystwa.
 2. Teren działalności i miejsce siedziby Oddziału ustala Zarząd Główny.

§ 23

Władzami Oddziału są:

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału,
 2. Zarząd Oddziału,
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 24

 1. Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Delegatów Oddziału odbywa się raz na pięć lat i jest zwoływane przez Zarząd Oddziału w porozumieniu z Prezydium Zarządu Głównego. Zebranie sprawozdawcze odbywa się raz w roku.
 2. Termin i program Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału powinien być podany do wiadomości Zarządom Kół i członkom Oddziału co najmniej na 14 dni przed terminem jego odbycia.

 

§ 25

 1. Na żądanie Prezydium Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej Oddziału lub 1/3 liczby kół, Zarząd Oddziału zobowiązany jest zwoływać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału.
 2. Zarząd Oddziału może również zwoływać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału z własnej inicjatywy po porozumieniu się z Prezydium Zarządu Głównego.
 3. Postanowienia dotyczące Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego stosuje się odpowiednio do Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Delegatów Oddziałów.

§ 26

W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – delegaci wybrani na zebraniach Kół,
 2. z głosem doradczym – członkowie władz Towarzystwa oraz zaproszeni członkowie wspierający i goście.

 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.dodajdo.com