• Polski
  • Slovak
A A A

Statut Towarzystwa

§ 20

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków w pierwszym terminie, w drugim – bez względu na liczbę obecnych.

 

§ 21

1. Zarząd Koła składa się z 3-7 osób w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła, w tym z przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

2. Posiedzenie Zarządu Koła zwołuje przewodniczący ewentualnie jego zastępca lub sekretarz co najmniej 2 razy w roku.

3. Uchwały Zarządu Koła są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zarządu.

4. Do kompetencji Zarządu Koła należy:

  • kierowanie działalnością Koła,
  • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Koła, Walnego Zgromadzenia członków Oddziału, postanowień Zarządu Głównego Towarzystwa,
  • opracowanie planów działalności i sprawozdań,
  • zarządzanie majątkiem Koła w granicach upoważnienia Zarządu Głównego,
  • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności zgodnie z § 8 niniejszego Statutu według ogólnych wytycznych Zarządu Głównego,
  • zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  • reprezentowanie Koła na zewnątrz,
  • przyjmowanie w drodze uchwały członków zwyczajnych i wspierających.

5. W czasie trwania kadencji, w przypadku wystąpienia wakatów we władzach Koła, władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 Następna »
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.dodajdo.com