• Polski
 • Slovak
A A A

Statut Towarzystwa

§ 9

 1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 10

 

 1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.

 § 11

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających.

 

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.
 3. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Koła, Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Członkowie zwyczajni i wspierający należą organizacyjnie do właściwego Oddziału i Koła terenowego.

 

§ 13

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

 • czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,
 • zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Towarzystwa,
 • zaskarżania uchwały Koła lub Oddziału do Zarządu Głównego o skreśleniu z listy członków,
 • korzystania z majątku Towarzystwa.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 • regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Towarzystwa,
 • brania czynnego udziału w działalności Towarzystwa.

 

Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19 Następna »
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.dodajdo.com