• Polski
 • Slovak
A A A

Statut Towarzystwa

 

 Rozdział II

Cele i sposoby działania

 

§ 7

 

Celem Towarzystwa jest realizacja zadań w zakresie:

 1. Zrzeszania członków słowackiej mniejszości narodowej żyjącej w Polsce, bez względu na ich przynależność polityczną i wyznanie.
 2. Obrony interesów narodowych, kulturalnych, religijnych i społecznych słowackiej mniejszości narodowej.
 3. Upowszechniania i ochrony wolności, praw człowieka, swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
 4. Podtrzymywania słowackiej tradycji narodowej, pielęgnowania oraz rozwoju słowackiej świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 6. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 7. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 8. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
 9. Upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 10. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 11. Ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy osobom poszkodowanym w wyniku wypadków drogowych i zdarzeń losowych.
 12. Działalności charytatywnej.
 13. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 14. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwoju przedsiębiorczości.
 15. Upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
 16. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 17. Promocji i organizacji wolontariatu.

 

§ 8

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działalności prasowej, wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej.
 2. Organizowanie i prowadzenie domów kultury, świetlic, klubów, bibliotek, kółek zainteresowań oraz dziecięcych i młodzieżowych amatorskich zespołów artystycznych.
 3. Prowadzenie działalności naukowej i badawczej.
 4. Wspieranie nauczania języka słowackiego w szkołach publicznych.
 5. Prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi.
 6. Promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii.
 7. Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno-prawnych dla osób fizycznych.
 8. Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych.
 9. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Towarzystwa.
 10. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.
 11. Organizację konferencji, sympozjów, szkoleń, kursów językowych, warsztatów itp.

  

Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19 Następna »
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.dodajdo.com