• Polski
  • Slovak
A A A

XXII. dni slovenskej kultúry na Orave

autor: Marija Hekelj

Už v popoludňajších hodinách, po slovenskej omši v barokovom kostole svätého Martina v Podvlku, ktorú celebroval novobeľský rodák Jozef Bednarčík, sa začali schádzať diváci. O pol tretej popoludní vrelým po­tleskom privítali moderátorskú dvojicu Genovevu Prilinskú a Jaroslavu Bereščíkovú i tohtoročných hostí. Medzi nimi nechýbali: generálny tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris s manželkou Milicou, riaditeľ Oravského kultúrneho stre­diska v Dolnom Kubíne Miroslav Žabenský, bývalá riadi­teľka vyššie uvedenej organizácie Oľga Žabenská, richtár obce Podvlk Emil Holla, predseda Matice slovenskej v Trs­tenej Ľubomír Lucký, tajomník gminy Jablonka Artur Gór­ka, či podpredsedovia Spolku Slovákov v Poľsku Jozef Ma­jerčak a Ján Bašisty s manželkou.

Podujatie svojím príhovorom otvoril Ľudomír Molitoris, ktorý pozdravil všetkých prítomných a povedal, že tieto dni sú vskutku sviatkom pre Podvlk, keďže včera, teda 4. júla, bola v obci organizovaná konferencia pri príleži­tosti 400. výročia pod názvom Podvlk v toku dejín a pri tejto príležitosti bude vydaný tiež Almanach venujúci sa práve dejinám tejto hornooravskej obce. Pripomenul aj ďalšiu dôležitú udalosť, a to otvorenie zrekonštruova­ného slovenského domu v Podvlku. Pri tejto príležitosti využil možnosť poďakovať všetkým tým, čo pomohli pri tejto rekonštrukcii. V prvom rade poďakoval miestnemu podnikateľovi Lucianovi Bryjovi a jeho manželke Božene, ktorí sa starali o celý projekt na mieste a boli mu dobrými poradcami. Vďaka patrí tiež richtárovi Emilovi Hollovi, An­drzejovi Fedorovi, rodine Kandys, Robertovi Ondriakovi, Krištofovi Pieronkovi i gmine Jablonka, ktorá Spolku ten­to dom predala. Na záver Ľ. Molitoris zdôraznil, že opra­vený kultúrny dom je veľmi dôležitý pre miestnu skupinu a všetkých krajanov, aby mohli fungovať a šíriť slovenskú kultúru, ale aj pre všetkých obyvateľov Podvlku, keďže ide o jedinú kultúrnu inštitúciu v obci.

Následne sa slova ujal tajomník gminy Jablonka Ar­tur Górka. Pogratuloval SSP k zorganizovaniu konferencie i otvoreniu kultúrneho domu a pozdravil všetkých prítom­ných, pričom im poprial počas dní kultúry príjemnú zába­vu. K divákom sa prihovoril aj riaditeľ Oravského kultúrne­ho strediska v Dolnom Kubíne Miroslav Žabenský. Poprial všetkým prítomným pekné nedeľné popoludnie a podotkol, že už dvadsiaty druhý krát spoločne načrieme do tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a tiež, tej vašej a tej našej – orav­skej, ktorú priniesli spoza hraníc. Dodal, že dnes Podvlk ožíva v súbežníku troch myšlienok. Tou prvou sú dvadsiate druhé dni slovenskej kultúry v Malopoľsku. Druhou, ktorá rezonovala najmä včera, je konferencia a znovuotvorenie zrekonštruovaného domu slovenskej kultúry v Podvlku. A tou treťou, o nič menej vážnejšou, je dnešný deň – sviatok Cyrila a Metoda. Pán Žabenský ďalej podotkol, že sa opäť raz vyberieme k prameňu kultúry Slovákov a slovenskos­ti, čo budeme môcť zažiť tu na týchto doskách. Na záver Ľ. Molitoris oficiálne otvoril dvadsiate druhé dni slovenskej kultúry v Malopoľsku a poprial všetkým prijemnú zábavu. Podujatie nemohol otvo­riť nikto iný ako malé domáce mažoretky Magnesik, ktoré za svoje vystúpenie zožali veľký potlesk. Po nich už scéna pat­rila dievčatám z folklórnemu súboru Spiš z Novej Belej a ich veselej karičke. Hneď po tomto vystúpení zahrala a zaspievala ľudová hudba z Rabčíc pod ve­dením Valérie Balákovej, ktorá nám predstavila piesne z rabčic­kého prostredia. Toto umelecké zoskupenie sa predstavilo divákom ešte raz neskôr, avšak s hudobným sprievodom ľudovej kapely Rovňan z Rabčíc. Následne zaspievali dve slovenské pesničky sestry Jaromínové z Orávky a potom už publikum aplauzom privítalo na scéne domácu podvlčian­sku skupinu starších mažoretiek Magnes.

Po tomto vystúpení sa publiku predstavil folklórny sú­bor Šumiac z horehronskej obce rovnakého mena. Jeho členovia s vycibrenými hlasmi zaspievali pesničky auten­tické pre ich obec, zahrali na pre nich typických nástro­joch a zatancovali zaujímavé choreografie. Publiku sa predstavila aj tunajšia podvlčianska kapela pod vedením Krištofa Pieronka so spleťou slovenských a oravských ľu­dových piesní. Na konci vystúpenia ich čakalo prekvapenie v podobe medaily udeľovanej Krajanským múzeom Ma­tice slovenskej (KM MS) v Martine od spolku Francúzsko – Slovenského priateľstva za zachovanie a šírenie sloven­skej ľudovej kultúry doma i v zahraničí. V mene KM MS im ocenenie odovzdal gen. tajomník Ľ. Molitoris. Z vďačnosti ľudová kapela potešila divákov ešte jednou skladbou.

Rovnakého ocenenia sa dostalo aj Folklórnemu súboru Spiš z Novej Belej pod vedením Jozefa Majerčáka a Folklór­nemu súboru Hajduky z Vyšných Lápš pod vedením Doroty Mošovej, ktoré ešte predtým predviedli publiku zaujímavé choreografie z domáceho prostredia. Medaily, ktoré si oba súbory za svoju činnosť iste zaslúžia, priniesla SSP riaditeľ­ka Krajanského múzea Matice slovenskej v Martine Zuzana Pavelcová, za čo je patrí veľká vďaka. 

Na záver podujatia sa prihovoril predseda Matice slo­venskej v Trstenej Ľubo Lucký so slovami o kráse zacho­vania si tradičnej kultúry a slovenského povedomia, ktoré si Oravci ešte stále udržujú a vštepujú do aj sŕdc mladším generáciám. No a aby nebolo hudby a tanca málo, zahrala na dobrú nôtu veselá kapela Ondreja Ondreka z Námesto­va, ktorá zabávala divákov až do neskorých podvečerných hodín.

Autor:MS

 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.dodajdo.com